སཡི་ཕོན་ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

ཨེན་ཀྲོཌ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན།

ཁྱེད་རང་གིས་དང་པོ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་འདི་ཨེན་ཀྲོཌ་ཆེད་དུ་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད.

ཨེན་ཀྲོཌ་གློག་འཕྲིན་དང་ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱའི་བལྟ་ཆས་ནང་ནས་སཡི་ཕོན་APKསྦྲེལ་མཐུད་སྣོན་ནས་འགྲིག་བཅུག་བྱེད། ( གལ་ཏེ་ནོར་བ་འདྲ་བྱུང་སོང་ན་ཁྱེད་རང་ལ་འདི་དགོས་མཁོ་ཡོད་རེད། )ཟུར་འཇུག་སྒོ་ཕྱེས་)

ཁྱེད་ཀྱིས་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་དེས་རང་འགུལ་ཐོག་ནས་སཡི་ཕོན་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་འགྲོ་གི་རེད།

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • VPN དང་ཡོ་བྱད་ཚ་ཚང་ནང་སཡི་ཕོན་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མཉེན་ཆས་ཚང་མ་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཡུར་བའི་ནང་བསྡུས་ཡོད།
 • དྲྭ་ཤོག་གནས་བབས་འདེམས་ཚར་སོང་།
 • སཡི་ཕོན་གྱི་མཉེན་ཆས་ནང་ཡོ་བྱད་ཆ་ཚང་ཡུར་བཅུག་འགྲོ་ལུགས་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་ཚེ། ཁྱེད་རང་ལ་ཨེན་ཀྲོཌ་4.0+་ཡང་ན་ཆོག་མཆན་ཚང་མ་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཨ་མ་འདི་་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས།

  འདི་ཨེན་ཀྲོཌ་ཐོན་རྙིང་པ་དང་ཆོག་མཆན་ཚ་ཚང་མེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཨ་མ་ཁག་ལ་གདམ་ཀ་དེ་མེད།
 • སྐྱ་བོ།: མཐུད་བཞིན་པ།དམར་པོ: མཐུད་མི་ཐུབ
  སྔོན་པོ།: མཐུད་ཟིན།
 • ཁྱེད་རང་གིས་ད་ལྟ་སཡི་ཕོན་ཐོན་ག་རེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་སྟོན་གནང་རོགས

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • སཡི་ཕོན་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཉིན་ཐོ།

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • མཐུད་ཁའི་དུས་ཡུན།
 • སོཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་གཏོང་བའི་ཡིག་ཚགས།
 • སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་འབྱོར་བའི་ཡིག་ཚགས།
 • སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་སྐུར་བའི་བཙིར་བའི་ཡིག་ཚགས།
 • སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་འབྱོར་བའི་བཙིར་བའི་ཡིག་ཚགས།

མཉེན་ཆས་དེ་བཞིན་ཐེངས་གཅིག་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་པ་ནས་བཟུང་སཡི་ཕོན་བལྟ་ཆས་རང་སྒྲིག་ཐོག་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་གྱིས་ཨེན་ཀྲོཌ་བལྟ་ཆས་སོར་བཞག་གམ་མཉེན་ཆས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དྲྭ་རྙོག་ཁག་རང་འགུལ་ངང་ནས་ཡུར་བའི་ནང་བཅུག་ཀྱི་མེད། སོར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་སཡི་ཕོན་བལྟ་ཆས་གཅིག་པུས་སཡི་ཕོན་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་ཡུར་བའི་ནང་བཅུག་གི་ཡོད།

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • སཡི་ཕོན་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།
 • ཁ་ཕྱེས་པའི་དྲྭ་ཤོག་ཕན་ཚུན་བརྗེ།
 • ད་ལྟ་ཕྱེ་བཞིན་པའི་དྲྭ་ཤོག་སྒོ་རྒྱབ།
 • ད་ལྟའི་དྲྭ་ཤོག་ལ་དཔེ་རྟགས་རྒྱབ་རོགས།
 • དྲྭ་ཤོག་གསར་པ་ཁ་ཕྱེས།