چگونگی استفاده از سایفون

سایفون برای اندرواید

ابتدا باید تأیید کنید که کاپی سایفون شما برای اندرواید معتبر است.

روی لینک APK سایفون از درون سرویس‌گیرنده ایمیل اندرواید یا مرورگر ویب خود کلیک کنید تا نصب را آغاز کنید. (اگر با خطای مواجه شدید، ممکن مجبور شوید دانلود جداگانه را فعال کنید.)

وقتی برنامه سایفون را اجرا میکنید، به طور اتومات شروع به اتصال به شبکه سایفون میکند.

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • سایفون در حالت VPN یا تمام دستگاه اجرا میشود. تمام برنامه‌های توسط سایفون تونل میشوند.
 • تب وضعیت انتخاب شده است
 • برای اجرای سایفون در حالت تمام استفاده از تونل برای تمام دستگاه، باید اندرواید 4.0+ یا یک دستگاه ریشه دار شده داشته باشید.

  این گزینه برای دستگاه های غیر ریشه دار شده با نسخه سابقه‌تر اندرواید در دسترس نخواهد بود.
 • خاکستری: در حال اتصال
  سرخ: not متصل نشده
  آبی: متصل
 • نسخه سایفون که در حال حاضر استفاده میکنید را نشان میدهد

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • گزارش‌های ثبت فعالیت سایفون

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • مدت زمان اتصال
 • داده‌های ارسال شده از طریق سایفون
 • داده‌های دریافت شده از طریق سایفون
 • معلومات ارسال شده از طریق سایفون فشرده شده است
 • داده‌های دریافت شده از طریق سایفون فشرده شده اند

وقتی برنامه به شبکه وصل شد، مرورگر داخلی سایفون را راه اندازی خواهد کرد. سایفون برای اندرواید به طور اتومات ترافیک مرورگر پیش‌فرض اندرواید و دیگر برنامه‌ها را تونل نمیکند. به طور پیش‌فرض تنها مرورگر سایفون از طریق شبکه سایفون تونل میشود.

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • سایفون در حال اجرا است
 • جابجایی بین تب ‌های باز
 • تب فعلی را ببندید
 • کتاب نشانی صفحه فعلی
 • تب جدید را باز کنید