របៀបប្រើប្រាស់ Psiphon

Psiphon សម្រាប់​ Android

ដំបូងអ្នកគួរតែ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការចម្លង Psiphon សម្រាប់ Android គឺត្រឹមត្រូវ.

ចុចលើតំណ Psiphon APK ណាមួយ ពីកម្មវិធីអ៊ីម៉ែល Android ឬកម្មវិធីរុករក ដើម្បីចាប់ផ្តើមការដំឡើង។ (បើអ្នកមានបញ្ហា អ្នកអាចនឹងត្រូវបើក enable sideloading.)

នៅពេលដំណើរការកម្មវិធី Psiphon app, វានឹងចាប់ផ្តើមតភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញ Psiphon ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

រូបថតអេក្រង់​បង្ហាញ​ផ្ទាំង សាយហ្វូន សម្រាប់ផ្ទាំង​ស្ថានភាព Android
 • Psiphon កំពុងដំណើរការក្នុង VPN ឬ ទម្រប់ឧបករណ៍ទាំងមូល។ រាល់កម្មវិធីទាំងអស់ ត្រូវឆ្លងកាត់ច្រក Psiphon។
 • ផ្ទាំងស្ថានភាពបានជ្រើសរើស
 • ដើម្បីដំណើរការ Psiphon ក្នុងទម្រង់ឧបករណ៍ទាំងមូល អ្នកត្រូវមាន Android 4.0+ ឬឧបករណ៍ដែលបាន root។

  ជម្រើសនេះនឹងមិនមាននៅលើឧបករណ៍មិនបាន root ជាមួយជំនាន់ Android ទាបនោះទេ។
 • ប្រផេះ: កំពុងតភ្ជាប់
  ក្រហម: មិនបានតភ្ជាប់
  ខៀវ: បានតភ្ជាប់
 • បង្ហាញថាជំនាន់ Psiphon ណាដែលអ្នកកំពុងប្រើ

រូបថតអេក្រង់បង្ហាញផ្ទាំង Psiphon សម្រាប់ផ្ទាំងកំណត់ត្រា Android
 • កំណត់ត្រាសកម្មភាព Psiphon

រូបថតអេក្រង់បង្ហាញផ្ទាំង Psiphon សម្រាប់ផ្ទាំងស្ថិតិ Android
 • រយៈពេលតភ្ជាប់
 • ទិន្នន័យបញ្ជូនតាម Psiphon
 • ទិន្នន័យទទួលតាម Psiphon
 • បានបញ្ជូនទិន្នន័យបង្រួមតាម Psiphon
 • បានទទួលទិន្នន័យបង្រួមតាម Psiphon

នៅពេលដែលកម្មវិធីបានភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញ វានឹងបើកដំណើរការកម្មវិធី Psiphon ដែលមានស្រាប់។ Psiphon សម្រាប់ Android មិនធ្វើឱ្យស្ទះចរាចរណ៍សម្រាប់កម្មវិធីរុករក Android លំនាំដើមឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតទេ។ តាមលំនាំដើមមានតែកម្មវិធី Psiphon ទេដែលត្រូវប្រើលើបណ្តាញ Psiphon ។

រូបថតអេក្រង់បង្ហាញផ្ទាំង Psiphon សម្រាប់ផ្ទាំងរុករក Android
 • Psiphon កំពុងដំណើរការ
 • ឆ្លាស់រវាងផ្ទាំងកំពុងបើក
 • បិទផ្ទាំងនេះ
 • កត់ត្រាទំព័រនេះ
 • បើកផ្ទាំងថ្មី