متن باز

سایفون یک پروژه متن باز است. می توانید کد منبع و مستندسازی طراحی ما را در بیت باکت و صفحه گت هاب پروژه مشاهده کنید.

کارخواه سایفون از این قطعات متن باز استفاده میکند:

ویندوز:

اندورید: