متن باز

سایفون یک پروژه متن باز است. می‌توانید کد منبع و مستندسازی طراحی ما را در صفحه پروژه بیت‌باکت و گیت‌هاب مشاهده کنید.

کارخواه سایفون از این قطعات متن باز استفاده میکند:

ویندوز:

اندورید: