Nguồn mở

Psiphon là một dự án nguồn mở. Bạn có thể tìm thấy mã nguồn và các tài liệu thiết kế trên trang Bitbucket và Github của dự án.

Psiphon dùng các thành phần nguồn mở sau đây:

Windows:

Android: