ပွင့်လင်းအရင်းမြစ်

Psiphon သည် ပွင့်လင်းရင်းမြစ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်းမြစ်ကုတ်များနှင့် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို Bitbucket နှင့် Github project စာမျက်နှာများတွင်တွေ့နိုင်သည်။

Psiphon သုံးစွဲသူများသည် အောက်ပါ ပွင့်လင်းအရင်းမြစ် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည် :

Windows:

Android: