ပွင့်လင်းအရင်းမြစ်

Psiphon is an open source project. You can find source code and design documents on our Bitbucket and GitHub project pages.

Psiphon သုံးစွဲသူများသည် အောက်ပါ ပွင့်လင်းအရင်းမြစ် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည် :

Windows:

Android: