ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཨང་རྟགས།

སཡི་ཕོན་ནི་དགག་བྱ་མེད་པའི་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་Bitbucket དང་ Github གཉིས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་དྲྭ་ཤོག་སྟེང་དུཨང་རྟགས་ཀྱི་ཁུངས་དང་བཟོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་རགས་ཐུབ།

སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཨང་རྟགས་ཁག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།:

ཝིན་ཌོ།

ཨེན་ཀྲཌོ