སཡི་ཕོན་སྤྱོད་པ་པོའི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་གན་རྒྱ།

མཉེན་ཆས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་སཡི་ཕོན་ Inc. གི་བདག་དབང་འོག་ཡོད། འདི་ནི་Ontario ཨོན་ཊ་རོའོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་ཅིང་དེའི་ཡིག་ཚང་ཨ་མ་དེ་ཊོ་རོན་ཌོ་ཨོན་ཊ་རོའི། ཀེ་ན་ཌ་ལ་གཏན་གཞིས་བྱས་ཡོད།

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

སཡི་ཕོན་ནི་མི་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའི་སྒེར་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཞབས་ཞུའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་སཡི་ཕོན་དེ་བཞིན་དམིགས་ཡུལ་དེ་ལས་གཞན་དང་དགོས་མཁོ་འཕར་མ་སོགས་ཡོད་ཚེ་ང་ཚོར་རིན་པ་སྤྲད་དགོས་པའི་ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་དུའང་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཞིབ་པར་མཁྱེན་འདོད་ན་གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་ལ་གློག་འཕྲིན་གཏོང་རོགས།sponsor@psiphon.ca

བེད་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན

སཡི་ཕོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ན་ཁྱེད་རང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་རིགས་་དང་ཚོགས་སྡེ་གསུམ་པའི་ཐོབ་ཐང་འགལ་བའི་རིགས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པའི་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

མི་དོ་བདག་གམ་སྒེར་སྤྱོད།

སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་ནི་ཐུན་མོང་དང་སྒེར་གྱི་ལག་འཁྱེར་འོག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་སྒེར་དང་ཚོང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཁྱད་ལེན་དགོས། ཚོགས་པ་གཞན་པས་འདི་གཡར་བ་དང། བོགས་མ་གཏོང་བ། ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་བྱེ་བྲག་པ། འཚོང་བ། སྐྱར་དུ་འཚོང་བའམ་ཆོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་ནས་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་འགྲེམ་སྤེལ་སོགས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་ཆོག

འགྲེམ་སྤེལ།

སཡི་ཕོན་ Inc. ཁོ་ནས་བཟོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཚོང་ཤག་རྣམས་ལ་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་དེ་བཞིན་ཚོགས་སྡེ་གཞན་དག་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་དང་དེས་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་སོགས་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

འགན་འཁྲིའི་ཚད་འཛིན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ།

The Psiphon service is provided “as is” and without warranty or expressed or implied liability of any kind. Psiphon disclaims all warranties and liabilities associated with the use of this service, including personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential personal or commercial damages whatsoever, including loss of data and business interruption.

མཚམས་འཇོག; ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་གཞི་ལས་བརྒལ་བ།

སཡི་ཕོན་འདི་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་དང་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་སྒོ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་བདག་དབང་འདི་སཡི་ཕོན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མེད། སཡི་ཕྷོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ཁས་ལེན་བྱས་སྒྲིག་ཁྲིམས་རྣམས་རྩ་བ་ནས་བརྒལ་རྒྱུ་མེད།

སྤྱོད་མཁན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ལ་གན་རྒྱའི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་མཇུག་བསྡུ་བྱེད་ཆོག དེ་ཡང་སཡི་ཕོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཡང་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བེད་སྤྱེད་གཏོང་མཚམས་བཞག་པ་དང་རང་གི་ཡོ་བྱད་ནས་མཉེན་ཆས་རིགས་ཆ་ཚང་སུབ་ནའང་འགྲིག

Use of PsiCash

  1. If there is no PsiCash activity on your device for one year, then Psiphon reserves the right to cancel your PsiCash.
  2. If you lose track of your PsiCash, for example by losing your device, then you acknowledge that Psiphon will not be able to correct this mistake and restore your PsiCash.
  3. Psiphon reserves the right to change the rewards exchangeable for PsiCash at any time.