སཡི་ཕོན་སྤྱོད་པ་པོའི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་གན་རྒྱ།

མཉེན་ཆས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་སཡི་ཕོན་ Inc. གི་བདག་དབང་འོག་ཡོད། འདི་ནི་Ontario ཨོན་ཊ་རོའོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་ཅིང་དེའི་ཡིག་ཚང་ཨ་མ་དེ་ཊོ་རོན་ཌོ་ཨོན་ཊ་རོའི། ཀེ་ན་ཌ་ལ་གཏན་གཞིས་བྱས་ཡོད།

སཡི་ཕོན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་འདིའི་ནང་མཉེན་ཆས་དང་ཞབས་ཞུ་གཉིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། "མཉེན་ཆས་" དང་"ཞབས་ཞུ་"སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་དང་འདིའི་ཁུངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་གཉིས་ནི། རིན་མེད་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཨང་རྟགས་ དང་ དེ་དག་གི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་ དེ་བཞིནGNU General Public License Version3པའི་བདག་དབང་འོག་ཡོད། སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་མིན་་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཤོག་གྲངས་འདིའི་སྒང་ལ་ཡོད།

སཡི་ཕོན་ནི་མི་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའི་སྒེར་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཞབས་ཞུའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་སཡི་ཕོན་དེ་བཞིན་དམིགས་ཡུལ་དེ་ལས་གཞན་དང་དགོས་མཁོ་འཕར་མ་སོགས་ཡོད་ཚེ་ང་ཚོར་རིན་པ་སྤྲད་དགོས་པའི་ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་དུའང་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཞིབ་པར་མཁྱེན་འདོད་ན་གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་ལ་གློག་འཕྲིན་གཏོང་རོགས།sponsor@psiphon.ca

བེད་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན

སཡི་ཕོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ན་ཁྱེད་རང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་རིགས་་དང་ཚོགས་སྡེ་གསུམ་པའི་ཐོབ་ཐང་འགལ་བའི་རིགས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པའི་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

མི་དོ་བདག་གམ་སྒེར་སྤྱོད།

སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་ནི་ཐུན་མོང་དང་སྒེར་གྱི་ལག་འཁྱེར་འོག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་སྒེར་དང་ཚོང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཁྱད་ལེན་དགོས། ཚོགས་པ་གཞན་པས་འདི་གཡར་བ་དང། བོགས་མ་གཏོང་བ། ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་བྱེ་བྲག་པ། འཚོང་བ། སྐྱར་དུ་འཚོང་བའམ་ཆོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་ནས་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་འགྲེམ་སྤེལ་སོགས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་ཆོག

འགྲེམ་སྤེལ།

སཡི་ཕོན་ Inc. ཁོ་ནས་བཟོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཚོང་ཤག་རྣམས་ལ་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་དེ་བཞིན་ཚོགས་སྡེ་གཞན་དག་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་དང་དེས་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་སོགས་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

འགན་འཁྲིའི་ཚད་འཛིན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ།

The Psiphon service is provided “as is” and without warranty or expressed or implied liability of any kind. Psiphon disclaims all warranties and liabilities associated with the use of this service, including personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential personal or commercial damages whatsoever, including loss of data and business interruption.

མཚམས་འཇོག; ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་གཞི་ལས་བརྒལ་བ།

སཡི་ཕོན་འདི་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་དང་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་སྒོ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་བདག་དབང་འདི་སཡི་ཕོན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མེད། སཡི་ཕྷོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ཁས་ལེན་བྱས་སྒྲིག་ཁྲིམས་རྣམས་རྩ་བ་ནས་བརྒལ་རྒྱུ་མེད།

སྤྱོད་མཁན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ལ་གན་རྒྱའི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་མཇུག་བསྡུ་བྱེད་ཆོག དེ་ཡང་སཡི་ཕོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཡང་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བེད་སྤྱེད་གཏོང་མཚམས་བཞག་པ་དང་རང་གི་ཡོ་བྱད་ནས་མཉེན་ཆས་རིགས་ཆ་ཚང་སུབ་ནའང་འགྲིག