ཡང་སེ་སྐུལ་བའི་དྲི་བ།

ཁྱེད་རང་གི་སཡི་ཕོན་ཕབ་ལེན་འདི་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ངའི་ཝིན་ཌོ་ནང་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་འདི་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་ནམ།

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དེ་བཞིན་ཐུམ་སྒྲིལ་འགྲིག་བཅུག་གི་ངོ་བོར་འགྲེམ་སྤེལ་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མིན། སཡི་ཕོན་དེ་ཝིན་ཌོ་ནང་ཡིག་ཆ་རེ་རེ་བེད་སྤྱོད་(".exe")དེ་ཡང་སཡི་ཕོན་ Inc གྱིས་གློག་ཆས་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཚེ་ཝིན་ཌོ་ཡིས་རང་འགུལ་ཐོག་ནས་མིང་རྟགས་ལ་དོ་དམ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་ནས་མཛུབ་འདེམས་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དོ་དམ་བྱེད་ཆོག དེ་ཡང་ཡིག་ཆའི་"ཁྱད་ཆོས་གླེང་སྒྲོམ་" properties dialogཁ་ཕྱེས་ཏེ་གློག་ཆས་མིང་རྟགས་མཛུབ་སྣོན་བྱས་ཏེ་དོ་དམ་བྱེད་ནའང་འགྲིག། སཡི་ཕོན་ Inc.ལག་ཁྱེར་དེ་བཞིནCertificate dialog Details tab་ནང་དུ་ཤར་ཏེ་SHA1 མཛུབ་ཐིལ་སྟོན་ཡོད།

The flow of dialog boxes required to find the certificate thumbprint for Psiphon for Windows

For the certificate valid for the period 2023-05-01 to 2026-07-28 the SHA1 thumbprint is:

1a 20 0c f5 cb 19 e7 2b fc cf 02 17 fd 4d 78 33 81 2d 3a 42

For the certificate valid for the period 2020-09-09 to 2023-11-02 the SHA1 thumbprint is:

07 89 b3 5f d5 c2 ef 81 42 e6 aa e3 b5 8f ff 14 e4 f1 31 36

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་ 2017-07-05 ནས་2020-10-03 tེhe SHA1 མཛུབ་ཐེལ་:

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་ཡུན་་2014-05-08 ནས་ 2017-09-06བར་ཡོད་ SHA1 མཛུབ་ཐིལ་ནི།:

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

ལག་ཁྱེར་སྤྱོད་ཡུན་2012-05-21 ནས་2014-07-30བར་SHA1 thumbprint is:

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

ལག་ཁྱེར་སྤྱོད་ཡུན་ 2011-06-16 ནས་2012-06-21བར་ the SHA1 thumbprint is:

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

ཝོན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་འདི་རང་འགུལ་གྱི་གསར་སྒྱུར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུད་རིམ་འདིའི་ཐོག་རང་བཞིན་གྱིས་གསར་སྒྱུར་བྱས་པ་ཚང་མ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ངས་ཨེན་ཀྲོཌ་ཆེད་དུ་བདེ་སྤྱོད་བྱས་པའི་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་འདི་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་ནམ།

ཉེན་བརྡ།: ཉེ་ཆར་ ལན་སྤྲད་པ། ཉེན་ཁ་ཡོད་ཚེ་ཨེན་ཀྲོཌ་མཉེན་ཆས་མཚན་རྟགས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ APKs དྲྭ་འབུ་ངོ་མ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་རྫུན་མ་ཞིག་སྤྲད་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་སྤྱོད་པ་པ་ཚོར་གྷུ་གྷལ་ར་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་འདི་ཁ་ཕྱེ་དགོས་པའི་ངོས་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདིར་ཡོད་

ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་རེ་རེ་ནས་ཨེན་ཀྲོཌ་APK ཡིག་ཆའི (".apk") ་ངོ་བོར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་སཡི་ཕོན་ Inc གིས་གློག་གི་གྲངས་འཛིན་ཐོག་ནས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད། སཡི་ཕོན་ Inc. གི་སྤྱི་པའི་ལྡེ་མིག་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གཤམ་དུ་ཡོད།

Owner: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Issuer: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Serial number: 349480e5
Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039
Certificate fingerprints:
MD5:  BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58
SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95
SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:
7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

APK དེ་བཞིན་ཁུངས་ལྡན་ཆགས་པར་(1)དྲྭ་མཛོད་ནས་ཕྱིར་སྟོན་པའི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་དང་དང་དེའི་ནང་གི་མཛུབ་ཐེལ་་དང་གོང་གི་ཚད་གཉིས་མཐུན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། (2) APKདེ་བཞིན་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ར་ར་སྤྲོད་བྱེད། དཔེར་ན་ Unix དང་Java command-line གྱི་ལག་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས:

$ unzip -p PsiphonAndroid.apk META-INF/PSIPHON.RSA | keytool -printcert
$ jarsigner -verbose -verify PsiphonAndroid.apk

ཨོན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དེ་རང་འགུལ་གྱི་གསར་སྒྱུར་དང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་སྒྱུར་རེ་རེ་ནས་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པ་རང་འགུལ་གྱི་ར་སྤྲོད་ཐུབ།

གསང་དོན་དང་བདེ་སྲུང་།

ངས་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་ངའི་ ISP གྱིས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།

All data that goes through Psiphon is encrypted. This means that your ISP cannot see the content of your Internet traffic: web pages you browse, your chat messages, your uploads, etc.

འོན་ཀྱང་སཡི་ཕོན་ནི་ཉེན་གཡོལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་རྟོག་ཞིབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་བཞག་རོགས་གནང། དེས་ན་སཡི་ཕོན་གྱིས་རང་གི་བལྟ་ཆས་ཀྱི་བསྔོགས་ཤུལ་དང་ཡིག་ཆ་གསོག་ཉར་ཁག་རྣམས་ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་ཀྱི་མེད། སྐབས་འགའ་རེ་དང་སྒྲིག་བཀོད་ནང་དྲྭ་ཟིང་ཡོངས་རྫོགས་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཡུར་བའི་ནང་བཅུག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་སྲིད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་བལྟ་ཆས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་ནོར་བ་དང་། ཡང་ན་རང་གིས་སཡི་ཕོན་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཀྱང་བལྟ་ཆས་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ལུད་པ་ལྟ་བུའོ།

གསང་སྡོམ་དྲྭ་ཟིང་ལ་ལྟ་རྟོགས་བྱས་པའི་མྱུར་སྐྱོབ་ཐབས་ལམ་དང་དེའི་སྒང་ལ་བལྟ་གི་ཡོད། དཔེར་ན་དྲྭ་ཚིགས་ག་རེ་བལྟ་གི་ཡོད་དམ། དཔེ་དང་པོ་ནི། "དྲྭ་ཟིང་གི་མཛུབ་མོའི་པར་ལེན།".

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དྲྭ་རྒྱའི་སྒང་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་འདོད་མེད་ན་སཡི་ཕོན་གྱི་ཚབ་ལ་ Tor བེད་སྤྱོད་བཏང་།

སྤྱོད་མཁན་གྱིགནས་ཚུལ་གང་སཡི་ཕོན་གྱིས་མཁོ་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཁྱེད་རང་གིས་གསང་དོན་སྲིད་བྱུས། ལ་གཟིགས་ནས་ང་ཚོས་གནད་ཚུལ་མཁོ་བསྡུ་གང་འདྲ་བྱེད་མིན་ཤེས་རྟོགས་གནང་རོགས།

How do I report a security vulnerability?

Please see our security.txt file for contact information and details.

འགྲིག་བཅུག་བྱེད་བཞིན་པ། འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སཡི་ཕོན་གསར་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ།

macOS དང་ Linus དང་ཝིན་ཌོ་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་སཡི་ཕོན་ཡོད་རེད་པས།

ང་ཚཽས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་བབས་སྟེགས་འདི་གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་སྒང་ལ་ཡོད་ ཕབ་ལེན་བྱེད། ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོའི་བབས་སྟེགས་རོགས་རམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྕོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པ་ལ་ཁྱེད་རྣམ་པར་འདོད་པ་ཡོད་པའི་OS ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

ངས་ཇེ་ལྟར་ཨེན་ཀྲིཌ་"ཟུར་འཇུག་"བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ།

"ཟུར་བཅུག" ཅེས་པ་ནི་རང་གི་ཡོ་བྱད་ནང་མཉེན་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་རྒྱུད་མི་དགོས་པར་མཉེན་ཆས་འགྲིག་བཅུག་བྱས་པ་ལ་ཟེར། འདི་ནི་མཉེས་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་མཁན་དང་རང་གི་ས་ཁུལ་ལ་མཉེན་ཆས་འདི་དག་གི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ།

ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་ལ་སཡི་ཕོན་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་འགྲིག་བཅུག་བྱས་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་རང་གི་ཡོ་བྱད་ནང་དུ་ཟུར་བཅུག་ངེས་པར་དུ་སྒོ་ཕྱེས། དེ་ཡོང་བ་ལ་དང་པོ་ཁྱེད་རང་གྱི་ཨེན་ཀྲོཌ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་དུ་འཛུལ། དེ་ནས་"སྲུང་སྐྱོབ་"གི་ཚན་པ་དེ་འདེམས། དེ་ནས་"རྒྱུད་མེད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་"ཁ་ཕྱེ་དགོས།

Screenshot of the Android security setting that allows installation of non-Play Store apps

Does Psiphon for Windows work on Windows XP or Vista?

As of December 2019, Psiphon does not support Windows XP or Vista. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

Does Psiphon for Windows work on Windows 7, 8, or 8.1?

As of April 2024, Psiphon does not support Windows 7, 8, or 8.1. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

ང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་སཡི་ཕོན་ཐོན་ག་རེ་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་སམ།

སཡི་ཕོན་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་དོ་བདག་སོ་སོའི་ཐོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐིགས་ཕྲེང་དང་པོའི་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་ནས་གསལ་སྟོན་ཐུབ།

ཡིག་ཆ་འདི་གང་ཡིན།“psiphon3.exe.orig”?

རང་འགུར་ཐོག་ནས་ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་གསར་བསྒྱུར་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེར་མིང་གསར་པ་བཏགས་ནས་ཐོན་རྙིང་པ་འདི་“psiphon3.exe.orig”ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་འདི་དང་“.orig” གི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་དྲྭ་མིང་རྣམས་བདེ་འཇགས་ཐོག་སུབ་ཐུབ།

ང་ལ་སཡི་ཕོན་ཐོན་གསར་པ་འདི་རག་ཐབས་གང་ཡོད་དམ།

ཨེན་ཀྲོཌ: གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་སཡི་ཕོན་དེ་གྷུ་གྷལ་མཉེས་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་རྒྱུད་དེ་འགྲིག་བཅུག་བྱས་པའི་ཚེ། གྷུ་གྷལ་གསོག་ཉར་ཁང་གིས་གསར་སྒྱུར་ཐོན་པའི་ཚེ་རང་འགུལ་གྱིས་གསར་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ཨིན་ཀྲོཌ་ནང་སཡི་ཕོན་ཟུར་བཅུག་བྱས་ཚེ་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་གསར་སྒྱུར་དང་འགྲིག་བཅུག། གསར་སྒྱུར་ཤར་བའི་ཚེ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་ནས་ཐོན་གསར་པ་འདི་འགྲིག་བཅུག་བྱེད།

ཝིན་ཌོ་ ཝིན་ཌོ་ནང་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་གསར་བསྒྱུར་ཐོན་པ་དང་ཕབ་ལེན་དང་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་ཀྱི་རེད།

མཛུབ་འདེམས་བྱས་ཏེ་གསར་སྒྱུར་བྱས་ གལ་ཏེ་སཡི་ཕོན་རང་འགུལ་གསར་སྒྱུར་ཐོག་འཁོར་སྐྱོད་མ་བྱས་པའམ་(དཔེར་ན། གལ་ཏེ་དེ་བཀག་འགོག་བྱས་ཚེ་) ཁྱེད་རང་ལ་ཕབ་ལེན་དྲྭ་ཤོག་ནས་སཡི་ཕོན་གྱིས་ཕབ་བཤུས་གསར་པ་ཞིག་ལེན་ནས་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཐུབ།ཕབ་ལེན་དྲྭ་ཤོག.

ངས་ཝོན་ཌོ་ནང་ནས་སཡི་ཕོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིར་སྟོན་ཐུབ།

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་ཐུབ་མེད་པས་ཝིན་ཌོ་ནང་དུ་ "སྣོན་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་སྟོན་"གྱི་ཐོ་གཞུང་སྒང་ལ་ཏག་ཏག་ཤར་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག ཡིག་ཆ་དེ་་"ཕབ་ལེན་"གྱི་ཕྱོགས་དེབ་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་ཕྱོགས་དེབ་གཞན་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཤུས་ཏེ་དེ་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ལས་དོན་དེ་ཕྱིར་སྟོན་འདོད་ན་ཁྱེད་རང་གིས་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་སུབ་ན་དེ་གས་འགྲིག་གི་རེད།

How do I clear Psiphon for Windows' local data?

Psiphon for Windows stores some data locally under the user's profile. It is located at a path like C:\Users\YourName\AppData\Local\Psiphon3; or, more generally, %USERPROFILE%\AppData\Local. You can delete the local data by going to that path in Windows Explorer and deleting it, or entering this command at a command prompt: rmdir /s "%USERPROFILE%\AppData\Local". There is also information stored in the system registry at HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Psiphon3. You can use the Windows regedit tool to delete those registry keys.

སཡི་ཕོན་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ངའི་སཡི་ཕོན་IP ཁ་བྱང་ཡང་ཡང་བརྗེ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་རང་གི་སཡི་ཕོན་ཚོང་ཤག་གིས་རང་འགུལ་གྱི་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་རྙེད་སོན་བྱུང་ཞིང་། ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་མཐའ་མ་དེ་ད་ལྟ་མེད་པ་ཆགས་ཚེ་གཞན་ཞིག་དེའི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག

ཝོན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་འདིས་ངའི་དྲྭ་ཟིང་ཚང་མའི་ངོ་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་བམ།

VPN འགྲོ་ལུགས་ཁོ་ན། VPNལ་མཐུད་ཀ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་གི་དྲྭ་རྙོག་ཆ་ཚང་སཡི་ཕོན་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་འགྲོ་ཐུབ། VPNབེད་སྤྱོད་མེད་ན་ས་ཁུལ་གྱི་HTTP དང་SOCKS མཉེན་ཆས་ཁོ་ནས་ངོ་ཚབ་བྱེད་ཐུབ།

iOS ནང་གི་སཡི་ཕོན་བལྟ་ཆས་ཀྱིས་ངའི་ཡོ་བྱད་ནང་གི་དྲྭ་ཟིང་ཚང་མའི་ངོ་ཚབ་བྱས་སམ།

Psiphon Browser for iOS is a browser-only application and so will only tunnel data that is loaded in the app itself, and will not tunnel your other apps (like your Facebook or Twitter apps) through the Psiphon network. So, for example, if you wanted to use the Psiphon network to access your Facebook account, you would use Psiphon Browser to go the Facebook website. If you were to open your Facebook app, it would use your direct internet connection, and would not be tunneled through the Psiphon network.

སཡི་ཕོན་ཡུར་བ་སོར་བཞག་གིས་སྒྲིག་གཞི་གང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་དམ།

སཡི་ཕོན་གྱིས་SSH འབྲེལ་ལམ་གྱི་སྒང་ལ་SSHསྦས་པའི་རིམ་པ་ཁ་སྣོན་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་མཛུབ་ཐེལ་པར་ལེན་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྒྲིག་གཞི་དེའི་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཁག་རྣམས་འདིར་གསལ་ཡོད།

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་གྱིས་VPN སྒྲིག་གཞི་་གང་བེད་སྤྱོད་ཡོད་དམ། ང་ག་རེ་བྱས་ནས་མཐུད་མི་ཐུབ་པ་རེད།

སཡི་ཕོན་གྱིས་L2TP/IPsec VPN སྒྲིག་གཞི་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།

PsiCash

Why should I create a PsiCash account?

With an account, your PsiCash balance is kept safe and can be shared between your devices. If you don't have a PsiCash account, your balance is specific to each device, and losing a device means losing your balance on that device. When you have an account, all you need to do is log in to restore your balance.

We will also be adding more benefits to having a PsiCash account in the future, such as transferring PsiCash between users and offering purchases that apply to all of your devices.

Why should I use a pseudonym or alias for my PsiCash account username?

A pseudonym is an alias or handle that you use to identify yourself that is different from your real name. Using a pseudonym for your PsiCash account username helps prevent your real identity from being linked with your Psiphon or PsiCash usage. If revealing yourself to be a Psiphon user is dangerous or otherwise undesirable, then you should choose a username that cannot be linked to you, and instead you should use a pseudonym that you have not used with any other site or service.

When signing up for a new PsiCash account, it is possible for someone to check for the existence of a username by trying to create an account with it. If the attempt is successful, the username did not already exist. If the attempt failed, the username did already exist. Having your username discovered does not put your PsiCash account at risk, but your status as a Psiphon user may be revealed in this way.

If you wish to avoid the link to your real identity, it is important to note that using a pseudonym that you use on other sites or services is almost the same as using your real name. If that pseudonym has already been linked to your identity elsewhere, then very little anonymity is gained by using it.

Also note that your email address is not discoverable in this way. Even if you use a pseudonym, you can still provide an email address on your PsiCash account and it will not be discoverable in any way.

What if I need to merge the PsiCash balance from more devices into my account?

To avoid abuse, we allow the pre-existing PsiCash balance and Speed Boost to be added from only a few devices to your PsiCash account when logging in. If you have more devices that you would like to keep the balances from, please email us at psicash.support@psiphon.ca. You must include your PsiCash username and the reason why you need more merges.

What is the psicash= parameter in some landing page URLs?

In some landing page URLs and in buy.psi.cash URLs you will see a parameter like #!psicash=abcd1234... or ?psicash=abcd1234.... This contains information necessary to give you a PsiCash reward for visiting some landing pages or for making a purchase of PsiCash.

The "token" you will see in the decoded base-64 of the parameter is your PsiCash "earner" token, and can only be used for crediting your account with PsiCash -- not for spending your PsiCash, viewing your balance, etc. This token also cannot be used to reveal your identity or anything else about your account.

Psiphon Bump

What is Psiphon Bump?

Have a friend who's connected to the Psiphon network on an Android device and you can't connect? Psiphon Bump is a secure device-to-device exchange of functioning connection parameters from another connected user directly to you.

How does Psiphon Bump work?

Psiphon Bump works using the Near-Field Communication (NFC) function on your device. By applying a confirmed working configuration to a friend's unconnected device, Psiphon can make use of that information to optimize subsequent connections to the network.

Psiphon exchanges digitally signed and encrypted connection parameters ensuring both the secrecy and integrity of the exchange. The contents of the data cannot be read or modified by any third party.

Is Psiphon Bump supported on my device?

Psiphon Bump is currently supported on Android devices only and works on Android versions Android 5.0 and higher (SDK 21+) + NFC hardware support. Both devices need to be compatible for a successful exchange, and be running Psiphon version 385 or higher.

How do I use Psiphon Bump?

Both users need to have NFC enabled on their device. First, open your Android Settings and select “Connection preferences” > NFC. Slide the toggle to on to enable NFC. Holding two NFC-enabled Android devices back to back within a range of 1cm will activate a transfer of content or data.

As long as your Psiphon app is in the “Connecting” state, you are able to receive a Psiphon Bump. You will see the “NFC” button immediately. Make sure to press this button. If connection successfully establishes right away, you will not see this element.

The NFC floating button, which opens the “Get Bump” dialog, remains present throughout the duration the app is in the “connecting” state and will vanish once the tunnel connects. Additionally, if the “Get Bump” dialog is open but the device successfully connects on its own in the meantime, the dialog will automatically disappear.

དཀལ་ངལ་སེལ།

ཨེན་ཀྲོཌ།

"མཐུད་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག་"ཅེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་འདི་ང་ལ་ཡང་ཡང་སླེབས་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་མུ་མཐུད་དེ་"མཐུད་ཐུབ་མ་སོང།" ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་ཚེ། ཁྱེད་རང་གི་མཉེས་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ། སྐབས་དེ་དུས་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ཕབ་ལེན་གནང་རོགས།

ངའི་སཡི་ཕོན་མཐུད་ཀ་དེ་སྐབས་རེ་ཆད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

འདི་དག་མང་པོ་ཞིག་ནི་རང་གི་ཡོ་བྱད་དང་གློག་ཀླད་ཀྱི་་དྲྭ་རྒྱའི་འབྲེལ་མཐུད་ཁུངས་ལྡན་མེད་པ་དང་བརྟན་པོ་མེད་པས་རྐྱེན་བྱས་པ་རེད། རང་གི་ཁ་པར་སྒང་ལ་བཤད་ན་བརྡ་ལེན་ཡག་པོ་མེད་པ་དང། གློག་ཀླད་སྒང་ནས་བཤད་ན་Wi-Fi བརྟན་པོ་མེད་པ་དང། ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཁུངས་ལྡན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པ་རེད།

ཨེན་ཀྲོཌ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་གོང་སྤོས་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མཐུད་ཁ་རྒྱབ་མི་ཐུབ།

གལ་ཏེ་གོང་སྤོས་འགྲིག་བཅུག་བྱས་བཞིན་པའི་སྐབས་སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་ན། དེའི་རྗེས་སུ་མཐུད་མི་ཐུབ་ཅིང་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཀྱི་རེད། "ཡུར་བ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་མ་སོང་བས་མཉེན་ཆས་འདི་གྲ་སྒྲིག་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་།" འདི་ནི་ཨེན་ཀྲོཌ་OS ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དཀའ་ངལ་འདི་རང་གི་ཡོ་བྱད་སྐྱར་སློང་བྱས་པ་ལས་སེལ་ཐུབ།

Android མཉེན་ཆས་ལ་སཡི་ཕོན་ཐོག་མར་མཐུད་སྐབས།" ང་མཉེན་ཆས་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། "ཅེས་པ་འདི་འདེམས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དྲྭ་ཤེལ་ཚགས་རྒྱག་གི་མཉེན་ཆས་སམ་ཡང་ན་ཁྱེད་རང་གི་དྲྭ་ཤེལ་གསལ་ཚད་བཏང་འཛིན་མཉེན་ཆས་འཁོར་སྐྱོད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་མཉེན་ཆས་འདི་ཡོད་ན་འདི་དག་མེད་པ་བཟོས། གཤམ་གྱི་མཉེན་ཆས་དཔེར་ན (Lux Auto Brightness, Twilight, Night Mode)མང་ཆེ་བས་སྤྱོད་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཝིན་ཌོ།

"མཐུད་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག་"ཅེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་འདི་ང་ལ་ཡང་ཡང་སླེབས་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་མུ་མཐུད་དེ་"མཐུད་ཐུབ་མ་སོང།" ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་ཚེ། ཁྱེད་རང་གི་མཉེས་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ། སྐབས་དེ་དུས་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ཕབ་ལེན་གནང་རོགས།

ངའི་སཡི་ཕོན་མཐུད་ཀ་དེ་སྐབས་རེ་ཆད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

འདི་དག་མང་པོ་ཞིག་ནི་རང་གི་ཡོ་བྱད་དང་གློག་ཀླད་ཀྱི་་དྲྭ་རྒྱའི་འབྲེལ་མཐུད་ཁུངས་ལྡན་མེད་པ་དང་བརྟན་པོ་མེད་པས་རྐྱེན་བྱས་པ་རེད། རང་གི་ཁ་པར་སྒང་ལ་བཤད་ན་བརྡ་ལེན་ཡག་པོ་མེད་པ་དང། གློག་ཀླད་སྒང་ནས་བཤད་ན་Wi-Fi བརྟན་པོ་མེད་པ་དང། ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཁུངས་ལྡན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པ་རེད།

ཝིན་ཌོ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྗེས་ངའི་གློག་ཀླད་དེ་བཞིན་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག

ཝིན་ཌོ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་རྒྱབ་པས་འདིས་ངའི་གློག་ཀླད་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་ལ་སྒྟུར་བཅོས་གཏོང་བ་དང་། མཐུད་ཀ་ཆད་པའི་སྐབས་འདིས་ཐོག་མའི་གནས་སྟངས་ལ་སོར་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཝོན་ཌོའི་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དེ་བཞིན་ཕྱིར་ཐེན་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་ཐོག་མའི་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་སོར་བཞག་མི་ཐུབ་ཅིང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་རང་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་མི་ཐུབ་པའི་དཀང་ངལ་ཕྲད་ཡོང་།

མི་མང་ཆེ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་ཤོས་གཅིག་ནི་སཡི་ཕོན་ལ་སྐྱར་དུ་མཐུད་ནས་ཡང་སྐྱར་མཐུད་མཚམས་གཙང་མར་བཅད་རྒྱུ་འིད་རེད།

ཁྱེད་རང་གི་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་མཛུབ་འདེམས་བྱས་ན། Internet Explorerབལྟ་ཆས་ཁ་ཕྱེས། དེ་ནས་ལག་ཆ་འདེམས་པའི་རེའུ་མིག་ལ་རྒྱུགས། ( gear icon) དྲྭ་རྒྱ་གདམ་ཀ། → དྲྭ་ཤོག་མཐུད་ཀ། → LAN སྒྲིག་བཀོད་མཛུབ་སྣོན། དེ་ནས་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་ཞུ་དག་རྟགས་ཅན་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། "LAN གྱི་ཆེད་དུ་ངོ་ཚབ་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།"

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་སྟོན་ཏེ་ “doc.body ནུས་པ་མེད་པའམ་བེད་སྤྱོད་མེད་པ། " ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ།

གལ་ཏེ་Internet Explorer 6དེ་འགྲིག་བཅུག་བྱས་ཚེ་ཝིན་ཌོ་XPལ་སྐྱོན་ཤོར་གྱི་རེད། ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་ལ་ངེས་པར་དུ་Internet Explorer 7 དང་དེ་ལས་ཀྱང་ཐོན་རིམ་གོང་མ་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་དགོས། Internet Explorer ཐོན་རིམ་གོང་མ་འགྲིག་བཅུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་ ཝིན་ཌོ་གསར་སྒྱུར་རྒྱུད་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་གིས་ཝིན་ཌོ་ཐོན་གསར་པ་འདི་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ་པ་དང་། ་Internet Explorer་7 འམ་ཡང་ན་Internet Explorer 8 ཐད་ཀར་ནང་འཇུག་བྱེད་འདོད་ན། གཤམ་གྱི་སྦྲེལ་མཐུད་འདི་ཚོ་རྒྱུད་དེ་ལེན་ཐུབ།

ངས་ཝིན་ཌོ་ནང་སཡི་ཕོན་L2TP/IPsec མཐུད་ཀ་རྒྱབ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

ཁྱེད་རང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་མེ་གྱང་འདིས་VPNs བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་བཅུག་པ་འདྲ། ཁྱེད་རང་གི་ནང་གི་གློག་ཆས་འདིའི་དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་ནས་VPNཆེད་དུ་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་མེད་པ་འདྲ། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་གི་མེ་གྱང་སྒྲིག་བཀོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་IPsec འམ་ཡང་ན་ L2TPའགྲིག་ཐུབ་མིན་ཅིག་གཟིགས་དང་། ཁྱེད་རང་གི་IPsecཁ་རྒྱབ་ཡོད་པ་འདྲ།། རང་འགུལ་གྱི་ངང་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ན་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་དེ་སྒོ་ཕྱེས།

VPN རྒྱུད་ནས་ཝིན་ཌོ་ནང་སཡི་ཕོན་མཐུད་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དེ་དལ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། སྐབས་རེ་དྲ་རྒྱ་ཁ་ཕྱེས་བ་ལ་དུས་ཚོས་འགོར་གྱི་འདུག

དྲྭ་རྒྱའི་འཁྲེགས་ཆས་འགའ་ཤས་སམ་དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་ཀ་རྒྱབ་སྐབས་L2TP/IPsecལས་དོན་བྱེད་ཆོག་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་ཀྱི་རེད། གྲོས་མཐུན་འདི་ནི་VPN སཡི་ཕོན་ནང་་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུསVPNའགོ་རྒྱབ་ཐབས་གནང་དགོས།

ངས་VPN རྒྱུད་དེ་ཝིན་ཌོ་ནང་སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་པའི་སྐབས་སུ་དྲྭ་ཤོག་གང་ཡང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག ང་ལ་དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནོར་བ་བལྟས་འདུག་ཅེས་ལན་འབྱོར་གྱི་འདུག

སཡི་ཕོན་གྱིས་ཐོ་གཞུང་དཀར་པོའི་DNS རྙོག་ཟིང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་DNS ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་ཞིབ་ཚགས་པོའི་ངང་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་རང་འགུལ་གྱིས་ཁྱེད་རང་གི་VPN DNSཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་DNS ནོར་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་ན་ "DNS Changer "དྲྭ་འབུས་་DNS ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོད་མེད་བརྟག གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་སྒང་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་རགས་ཐུབ།འདི་ལ་ཡོད།.

མཉེན་ཆས་གཞན་དང་མཉམ་སྒྲིག

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་་སཡི་ཕོན་འདི་Internet Explorerདང་Firefox དང་Chrome དྲྭ་རྒྱ་བལྟ་ཆས་འཚམས་པོ་ཡོད་དམ།

རེད། ཁྱེད་རང་གི་བལྟ་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་སྒྲིག་སྲོལ་ངོ་ཚབ་ནང་དུ་བལྟ་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས།

སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་མཐུད་སྒོ་རྒྱབ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་མཁན་འདུག་གམ།

Outbound connections via the Psiphon network can only be made to a restricted set of server ports including: 53, 80, 443, 465, 587, 993, 995, 8000, 8001, 8080. See this discussion for more information. Mail clients cannot establish outbound connections on port 25. See this discussion for more information.

ང་རང་དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས་བྱས་སའི་མཉེན་ཆས་འདི་སཡི་ཕོན་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ། ངའི་གློག་འཕྲིན་མཉེན་ཆས་རྒྱུད་དེ་གློག་འཕྲིན་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་སཡི་ཕོན་གྱི་ མཐུད་སྒོར་འགོག་རྐྱེན།བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་སྲིད།

སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཨེནཀྲོཌ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་དྲྭ་འཛོམས་བྱེད་ས་དང་USB རྒྱུད་དེ་དྲྭ་རྒྱ་ལས་ཀ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ།

འདི་ནི་ཨེན་ཀྲོཌ་དྲྭ་འཛོམས་དང་དྲྭ་སྟེར་ལག་ལེན་ཚད་གཞི་མི་འདངས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ཡང་ན་ཁྱེད་རང་གི་དྲྭ་སྟེར་ཡོ་བྱད་དེས་དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་མི་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་དྲྭ་ཟིང་རྣམས་VPN རྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་མི་ཐུབ་པས་བྱས་པ་ཡིན་སྲིད།

ངའི་དྲྭ་འབུ་འགོག་བྱེད་(AV)དང་ཡང་ན་མེ་གྱང་གཉིས་ཀྱིས་སཡི་ཕོན་ལ་ཉིན་བརྡར་ངོས་འཛིན་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ཐོག་མར་ལྟ་དགོས་པ་ནི་རང་གིས་ཕབ་ཤུས་བྱས་པའི་སཡི་ཕོན་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་མིན་དོ་དམ་བྱེད་དགོས། གཤམ་གྱི ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས རང་གིས་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་སཡི་ཕོན་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་དཔང་པོ་གནང་རོགས། གལ་ཏེ་ཁུངས་ལྡན་མིན་པའི་ཚེ ང་ཚོར་གློག་འཕྲིན་རྒྱུད་དེ་ ཁྱེད་རང་ལ་ཕབ་ཤུས་དེ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་སཡི་ཕོན་ལག་བསྟར་ཟུར་སྣོན་བྱས་ནས་གཏོང་རོགས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ལ་ཁུངས་ལྡན་རེད་ཅེས་རག་པའི་ལན་འདི་རྫུན་མ་རེད། དྲྭ་འབུ་འགོག་བྱེད་དང་མེ་གྱང་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལ་སཡི་ཕོན་གློག་ཀླད་མིང་རྟགས་འདི་ཁོང་ཚོའི་ཐོ་གཞུང་དཀར་པོའི་ནང་བཅུག་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་སཡི་ཕོན་འདི་དྲྭ་འབུ་དང་ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་ ང་ཚོར་གློག་འཕྲིན་གཏོང་རོགས་གནང་ཁྱེད་རང་གི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ AV/མ་ེགྱང་གཉིས་ཀྱི་འཆར་བཀོར་གང་ཡིན་ཁ་གསལ་པར་སྟོན་རོགས། དེ་ནས་ང་ཚོས་ AV/དང་མེ་གྱང་འཚོང་མཁན་གཉིས་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

ངས་ཝིན་ཌོ་མེ་ཌོ་(aka Modern UI)འདི་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཡུར་བའི་ནང་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

Windows 8གྱིས་ཅོག་ངོས་སྒང་གི་མཉེན་ཆས་ལ་གདམ་ཀ་གཞན་"Metro"ཞེས་པ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ལ་དེ་ལ་ཕྱིས་སུ་མིང་གཞན་“Modern UI”ཅེས་པ་ཞིག་སྐྱར་དུ་བཏགས། “Metro mode” ནང་ལ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་རིགས་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་(Internet Explorer )ལྟ་བུ་ནི་“Metro mode” དང་ “Desktop mode” གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་གསར་པ་འདི་Windows 8.1 དང་དེ་ལས་ཐོན་རིམ་དམའ་བ་དང་Window 10 ནང་དུ་ཡོད།

Metro modeམཉེན་ཆས་འདི་བཞིན་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་སྒྲིག་བཀོད་འགྲོ་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བཏང་བར་བསྟི་གནས་ངོ་ཚབ་སྒང་ལ་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ། དེས་ན་Metro mode apps་མཉེན་ཆས་འདིས་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་དང་། སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་ཡོད་ན་Metro modeདེ་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་མི་ཐུབ། Loopback Utilityའགོ་འཛུགས་ བྱས་ནས་Metro mode appsམཉེན་ཆས་འདི་སཡི་ཕོན་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་བཟོས།

ཁྱེད་རང་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་Metro mode་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཏག་ཏག་བཏང་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ལན་འདེབས་ནོར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཤར་ཡོང་གི་རེད།

སཡི་ཕོན་ཡུར་བའི་ཆེད་དུ་ངས་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་དགོས་སམ།

སཡི་ཕོན་གྱིས་རང་འགུལ་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་གི་འཕྲུལ་ཆས་འགྲོ་ལུགས་དེས་ས་གནས་ས་ཁུལ་གྱི་HTTP/HTTPS ངོ་ཚབ་དང་ས་ཁུལ་གྱི་ SOCKS ངོ་ཚབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པར་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་ཡོད། སཡི་ཕོན་གྱིས་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་མེད་ན་ངོ་ཚབ་ཁག་གི་མཐུད་སྒོའི་ཨང་གྲངས་དེ་ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདེམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཝིན་ཌོ་མཉེན་ཆས་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ངོ་ཚབ་འཕྲུལ་ཆས་འགྲོ་ལུགས་སྒྲིག་བཀོད་དེ་རང་འགུལ་ངང་ནས་ངོ་ཚབ་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་མཛུབ་འདེམས་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་ཏེ་མཉེན་ཆས་གཞན་དག་གིས་ས་ཁུལ་ངོ་ཚབ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དང་ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕྷོན་གཉིས་ཀས་ང་ོཚབ་བསྟི་གནས་དེ་ཚོ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ།

How can I tell Psiphon for Windows not to configure my system proxy settings?

འགོ་འཛུགས་སྣོན་བྲིས་ regedit དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།. འཚོལ་ནས་ཁ་ཕྱེས། HKEY_CURRENT_USER\Software\Psiphon3, འདི་ཁྱེད་རང་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཐོང ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་མཆོངཚད་སྒྲིག་1 སཡི་ཕོན་གྱིས་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་འགྲོ་ལུགས་དེ་རང་འགུལ་ངང་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་མི་ཐུབ།

How can I make WhatsApp for Windows work through Psiphon?

Research and user reports suggest that the WhatsApp for Windows app does not get properly proxied through Psiphon. This is a shortcoming in the WhatsApp app. If and when support is added, it is likely that this WhatsApp FAQ entry will be updated with instructions. Using WhatsApp via its web interface at web.whatsapp.com does work properly through Psiphon.

ཙག་ཙིག

ཆོག་མཆན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཨེན་ཀྲོཌ་ཡོ་བྱད་ཨ་མའི་ཡོ་བྱད་ཆ་ཚང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལ་གང་བྱས་སམ།

ཆོག་མཆན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཨེན་ཀྲོཌ་ཡོ་བྱད་ཨ་མ་དེ་ 2015 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྔོན་ལ་ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་ཐོན་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ཚོར་ (pre-4.0/ICS) ཨེན་ཀྲོཌ་ཡོ་བྱད་རྙིང་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཡུར་བའི་ནང་དུ་བཅུག་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་སཡི་ཕོན་གསར་སྒྱུར་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་མེད་པ་བཟོ་དགོས།

How do I get a refund for a subscription, purchase of PsiCash, or other purchase?

Android: If it has been less than 48 hours since you made the purchase, you can get a refund through the Play Store. After 48 hours, email us at refund+android@psiphon.ca. Please include your name, the email address of your Play Store account, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

iOS and macOS: Please request the refund through the App Store.

Windows: Email us at refund+windows@psiphon.ca. Please include your name, the email address or phone number used at the time of purchase, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

Note that refunds may take up to a week to process.