ཡང་སེ་སྐུལ་བའི་དྲི་བ།

ཁྱེད་རང་གི་སཡི་ཕོན་ཕབ་ལེན་འདི་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ངའི་ཝིན་ཌོ་ནང་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་འདི་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་ནམ།

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དེ་བཞིན་ཐུམ་སྒྲིལ་འགྲིག་བཅུག་གི་ངོ་བོར་འགྲེམ་སྤེལ་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མིན། སཡི་ཕོན་དེ་ཝིན་ཌོ་ནང་ཡིག་ཆ་རེ་རེ་བེད་སྤྱོད་(".exe")དེ་ཡང་སཡི་ཕོན་ Inc གྱིས་གློག་ཆས་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཚེ་ཝིན་ཌོ་ཡིས་རང་འགུལ་ཐོག་ནས་མིང་རྟགས་ལ་དོ་དམ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་ནས་མཛུབ་འདེམས་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དོ་དམ་བྱེད་ཆོག དེ་ཡང་ཡིག་ཆའི་"ཁྱད་ཆོས་གླེང་སྒྲོམ་" properties dialogཁ་ཕྱེས་ཏེ་གློག་ཆས་མིང་རྟགས་མཛུབ་སྣོན་བྱས་ཏེ་དོ་དམ་བྱེད་ནའང་འགྲིག། སཡི་ཕོན་ Inc.ལག་ཁྱེར་དེ་བཞིནCertificate dialog Details tab་ནང་དུ་ཤར་ཏེ་SHA1 མཛུབ་ཐིལ་སྟོན་ཡོད།

The flow of dialog boxes required to find the certificate thumbprint for Psiphon for Windows

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་ 2017-07-05 ནས་2020-10-03 tེhe SHA1 མཛུབ་ཐེལ་:

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་ཡུན་་2014-05-08 ནས་ 2017-09-06བར་ཡོད་ SHA1 མཛུབ་ཐིལ་ནི།:

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

ལག་ཁྱེར་སྤྱོད་ཡུན་2012-05-21 ནས་2014-07-30བར་SHA1 thumbprint is:

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

ལག་ཁྱེར་སྤྱོད་ཡུན་ 2011-06-16 ནས་2012-06-21བར་ the SHA1 thumbprint is:

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

ཝོན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་འདི་རང་འགུལ་གྱི་གསར་སྒྱུར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུད་རིམ་འདིའི་ཐོག་རང་བཞིན་གྱིས་གསར་སྒྱུར་བྱས་པ་ཚང་མ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ངས་ཨེན་ཀྲོཌ་ཆེད་དུ་བདེ་སྤྱོད་བྱས་པའི་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་འདི་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་ནམ།

ཉེན་བརྡ།: ཉེ་ཆར་ ལན་སྤྲད་པ། ཉེན་ཁ་ཡོད་ཚེ་ཨེན་ཀྲོཌ་མཉེན་ཆས་མཚན་རྟགས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ APKs དྲྭ་འབུ་ངོ་མ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་རྫུན་མ་ཞིག་སྤྲད་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་སྤྱོད་པ་པ་ཚོར་གྷུ་གྷལ་ར་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་འདི་ཁ་ཕྱེ་དགོས་པའི་ངོས་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདིར་ཡོད་

ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་རེ་རེ་ནས་ཨེན་ཀྲོཌ་APK ཡིག་ཆའི (".apk") ་ངོ་བོར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་སཡི་ཕོན་ Inc གིས་གློག་གི་གྲངས་འཛིན་ཐོག་ནས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད། སཡི་ཕོན་ Inc. གི་སྤྱི་པའི་ལྡེ་མིག་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གཤམ་དུ་ཡོད།

Owner: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Issuer: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Serial number: 349480e5
Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039
Certificate fingerprints:
MD5:  BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58
SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95
SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:
7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

APK དེ་བཞིན་ཁུངས་ལྡན་ཆགས་པར་(1)དྲྭ་མཛོད་ནས་ཕྱིར་སྟོན་པའི་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་དང་དང་དེའི་ནང་གི་མཛུབ་ཐེལ་་དང་གོང་གི་ཚད་གཉིས་མཐུན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། (2) APKདེ་བཞིན་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ར་ར་སྤྲོད་བྱེད། དཔེར་ན་ Unix དང་Java command-line གྱི་ལག་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས:

$ unzip -p PsiphonAndroid.apk META-INF/PSIPHON.RSA | keytool -printcert
$ jarsigner -verbose -verify PsiphonAndroid.apk

ཨོན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དེ་རང་འགུལ་གྱི་གསར་སྒྱུར་དང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་སྒྱུར་རེ་རེ་ནས་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པ་རང་འགུལ་གྱི་ར་སྤྲོད་ཐུབ།

གསང་དོན་དང་བདེ་སྲུང་།

ངས་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་ངའི་ ISP གྱིས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།

སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་འགྲོ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མར་གསང་སྡོམ་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁྱེད་རང་གི་ ISP ཡིས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དོན་མཐོང་མི་ཐུབ།:ཁྱེད་རང་གི་བལྟ་ཆས་དྲྭ་ཤོག ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་འཇུག་ལ་སོགས་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

འོན་ཀྱང་སཡི་ཕོན་ནི་ཉེན་གཡོལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་རྟོག་ཞིབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་བཞག་རོགས་གནང། དེས་ན་སཡི་ཕོན་གྱིས་རང་གི་བལྟ་ཆས་ཀྱི་བསྔོགས་ཤུལ་དང་ཡིག་ཆ་གསོག་ཉར་ཁག་རྣམས་ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་ཀྱི་མེད། སྐབས་འགའ་རེ་དང་སྒྲིག་བཀོད་ནང་དྲྭ་ཟིང་ཡོངས་རྫོགས་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཡུར་བའི་ནང་བཅུག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་སྲིད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་བལྟ་ཆས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་ནོར་བ་དང་། ཡང་ན་རང་གིས་སཡི་ཕོན་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཀྱང་བལྟ་ཆས་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ལུད་པ་ལྟ་བུའོ།

གསང་སྡོམ་དྲྭ་ཟིང་ལ་ལྟ་རྟོགས་བྱས་པའི་མྱུར་སྐྱོབ་ཐབས་ལམ་དང་དེའི་སྒང་ལ་བལྟ་གི་ཡོད། དཔེར་ན་དྲྭ་ཚིགས་ག་རེ་བལྟ་གི་ཡོད་དམ། དཔེ་དང་པོ་ནི། "དྲྭ་ཟིང་གི་མཛུབ་མོའི་པར་ལེན།".

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དྲྭ་རྒྱའི་སྒང་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་འདོད་མེད་ན་སཡི་ཕོན་གྱི་ཚབ་ལ་ Tor བེད་སྤྱོད་བཏང་།

སྤྱོད་མཁན་གྱིགནས་ཚུལ་གང་སཡི་ཕོན་གྱིས་མཁོ་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཁྱེད་རང་གིས་གསང་དོན་སྲིད་བྱུས། ལ་གཟིགས་ནས་ང་ཚོས་གནད་ཚུལ་མཁོ་བསྡུ་གང་འདྲ་བྱེད་མིན་ཤེས་རྟོགས་གནང་རོགས།

འགྲིག་བཅུག་བྱེད་བཞིན་པ། འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སཡི་ཕོན་གསར་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ།

macOS དང་ Linus དང་ཝིན་ཌོ་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་སཡི་ཕོན་ཡོད་རེད་པས།

ང་ཚཽས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་བབས་སྟེགས་འདི་གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་སྒང་ལ་ཡོད་ ཕབ་ལེན་བྱེད། ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོའི་བབས་སྟེགས་རོགས་རམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྕོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པ་ལ་ཁྱེད་རྣམ་པར་འདོད་པ་ཡོད་པའི་OS ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

ངས་ཇེ་ལྟར་ཨེན་ཀྲིཌ་"ཟུར་འཇུག་"བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ།

"ཟུར་བཅུག" ཅེས་པ་ནི་རང་གི་ཡོ་བྱད་ནང་མཉེན་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་རྒྱུད་མི་དགོས་པར་མཉེན་ཆས་འགྲིག་བཅུག་བྱས་པ་ལ་ཟེར། འདི་ནི་མཉེས་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་མཁན་དང་རང་གི་ས་ཁུལ་ལ་མཉེན་ཆས་འདི་དག་གི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ།

ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་ལ་སཡི་ཕོན་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་འགྲིག་བཅུག་བྱས་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་རང་གི་ཡོ་བྱད་ནང་དུ་ཟུར་བཅུག་ངེས་པར་དུ་སྒོ་ཕྱེས། དེ་ཡོང་བ་ལ་དང་པོ་ཁྱེད་རང་གྱི་ཨེན་ཀྲོཌ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་དུ་འཛུལ། དེ་ནས་"སྲུང་སྐྱོབ་"གི་ཚན་པ་དེ་འདེམས། དེ་ནས་"རྒྱུད་མེད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་"ཁ་ཕྱེ་དགོས།

Screenshot of the Android security setting that allows installation of non-Play Store apps

ང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་སཡི་ཕོན་ཐོན་ག་རེ་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་སམ།

སཡི་ཕོན་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་དོ་བདག་སོ་སོའི་ཐོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐིགས་ཕྲེང་དང་པོའི་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་ནས་གསལ་སྟོན་ཐུབ།

ཡིག་ཆ་འདི་གང་ཡིན།“psiphon3.exe.orig”?

རང་འགུར་ཐོག་ནས་ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་གསར་བསྒྱུར་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེར་མིང་གསར་པ་བཏགས་ནས་ཐོན་རྙིང་པ་འདི་“psiphon3.exe.orig”ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་འདི་དང་“.orig” གི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་དྲྭ་མིང་རྣམས་བདེ་འཇགས་ཐོག་སུབ་ཐུབ།

ང་ལ་སཡི་ཕོན་ཐོན་གསར་པ་འདི་རག་ཐབས་གང་ཡོད་དམ།

ཨེན་ཀྲོཌ: གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་སཡི་ཕོན་དེ་གྷུ་གྷལ་མཉེས་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་རྒྱུད་དེ་འགྲིག་བཅུག་བྱས་པའི་ཚེ། གྷུ་གྷལ་གསོག་ཉར་ཁང་གིས་གསར་སྒྱུར་ཐོན་པའི་ཚེ་རང་འགུལ་གྱིས་གསར་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ཨིན་ཀྲོཌ་ནང་སཡི་ཕོན་ཟུར་བཅུག་བྱས་ཚེ་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་གསར་སྒྱུར་དང་འགྲིག་བཅུག། གསར་སྒྱུར་ཤར་བའི་ཚེ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་ནས་ཐོན་གསར་པ་འདི་འགྲིག་བཅུག་བྱེད།

ཝིན་ཌོ་ ཝིན་ཌོ་ནང་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་གསར་བསྒྱུར་ཐོན་པ་དང་ཕབ་ལེན་དང་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་ཀྱི་རེད།

མཛུབ་འདེམས་བྱས་ཏེ་གསར་སྒྱུར་བྱས་ གལ་ཏེ་སཡི་ཕོན་རང་འགུལ་གསར་སྒྱུར་ཐོག་འཁོར་སྐྱོད་མ་བྱས་པའམ་(དཔེར་ན། གལ་ཏེ་དེ་བཀག་འགོག་བྱས་ཚེ་) ཁྱེད་རང་ལ་ཕབ་ལེན་དྲྭ་ཤོག་ནས་སཡི་ཕོན་གྱིས་ཕབ་བཤུས་གསར་པ་ཞིག་ལེན་ནས་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཐུབ།ཕབ་ལེན་དྲྭ་ཤོག.

ངས་ཝོན་ཌོ་ནང་ནས་སཡི་ཕོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིར་སྟོན་ཐུབ།

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་ཐུབ་མེད་པས་ཝིན་ཌོ་ནང་དུ་ "སྣོན་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་སྟོན་"གྱི་ཐོ་གཞུང་སྒང་ལ་ཏག་ཏག་ཤར་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག ཡིག་ཆ་དེ་་"ཕབ་ལེན་"གྱི་ཕྱོགས་དེབ་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་ཕྱོགས་དེབ་གཞན་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཤུས་ཏེ་དེ་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ལས་དོན་དེ་ཕྱིར་སྟོན་འདོད་ན་ཁྱེད་རང་གིས་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་སུབ་ན་དེ་གས་འགྲིག་གི་རེད།

སཡི་ཕོན་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ངའི་སཡི་ཕོན་IP ཁ་བྱང་ཡང་ཡང་བརྗེ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་རང་གི་སཡི་ཕོན་ཚོང་ཤག་གིས་རང་འགུལ་གྱི་སཡི་ཕོན་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་རྙེད་སོན་བྱུང་ཞིང་། ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་མཐའ་མ་དེ་ད་ལྟ་མེད་པ་ཆགས་ཚེ་གཞན་ཞིག་དེའི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག

ཝོན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་འདིས་ངའི་དྲྭ་ཟིང་ཚང་མའི་ངོ་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་བམ།

VPN འགྲོ་ལུགས་ཁོ་ན། VPNལ་མཐུད་ཀ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་གི་དྲྭ་རྙོག་ཆ་ཚང་སཡི་ཕོན་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་འགྲོ་ཐུབ། VPNབེད་སྤྱོད་མེད་ན་ས་ཁུལ་གྱི་HTTP དང་SOCKS མཉེན་ཆས་ཁོ་ནས་ངོ་ཚབ་བྱེད་ཐུབ།

iOS ནང་གི་སཡི་ཕོན་བལྟ་ཆས་ཀྱིས་ངའི་ཡོ་བྱད་ནང་གི་དྲྭ་ཟིང་ཚང་མའི་ངོ་ཚབ་བྱས་སམ།

སཡི་ཕོན་iOS མཉེན་ཆས་བལྟ་ཆས་ནི་བལྟ་ཆས་ཁོ་ནའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་སཡི་ཕོན་བལྟ་ཆས་ཁོ་ན་རྒྱུད་དེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཡུར་བའི་ནང་བཅུག་གི་ཡོད། འདིས་(ཁྱེད་རང་གི་Facebook དང་Twitter )སོགས་མཉེན་ཆས་གཞན་རྒྱུད་དེ་སཡི་ཕོན་དྲ་རྒྱ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་གིས་སཡི་ཕོན་དྲྭ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་རང་གི་Facebook དྲྭ་སྒམ་བལྟས་ན་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚོའི་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་སཡི་ཕོན་iOS མཉེན་ཆས་བལྟ་ཆས་རྒྱུད་དེ་Facebook འ་འགྲོ་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་Facebook མཉེན་ཆས་སྒོ་ཕྱེས་དགོས་ན་འདི་Wi-Fi འམ་ཡང་ན་ཁ་པར་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་དེ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་སཡི་ཕོན་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་མེད།

སཡི་ཕོན་ཡུར་བ་སོར་བཞག་གིས་སྒྲིག་གཞི་གང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་དམ།

སཡི་ཕོན་གྱིས་SSH འབྲེལ་ལམ་གྱི་སྒང་ལ་SSHསྦས་པའི་རིམ་པ་ཁ་སྣོན་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་མཛུབ་ཐེལ་པར་ལེན་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྒྲིག་གཞི་དེའི་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཁག་རྣམས་འདིར་གསལ་ཡོད།

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་གྱིས་VPN སྒྲིག་གཞི་་གང་བེད་སྤྱོད་ཡོད་དམ། ང་ག་རེ་བྱས་ནས་མཐུད་མི་ཐུབ་པ་རེད།

སཡི་ཕོན་གྱིས་L2TP/IPsec VPN སྒྲིག་གཞི་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།

དཀལ་ངལ་སེལ།

ཨེན་ཀྲོཌ།

"མཐུད་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག་"ཅེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་འདི་ང་ལ་ཡང་ཡང་སླེབས་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་མུ་མཐུད་དེ་"མཐུད་ཐུབ་མ་སོང།" ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་ཚེ། ཁྱེད་རང་གི་མཉེས་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ། སྐབས་དེ་དུས་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ཕབ་ལེན་གནང་རོགས།

ངའི་སཡི་ཕོན་མཐུད་ཀ་དེ་སྐབས་རེ་ཆད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

འདི་དག་མང་པོ་ཞིག་ནི་རང་གི་ཡོ་བྱད་དང་གློག་ཀླད་ཀྱི་་དྲྭ་རྒྱའི་འབྲེལ་མཐུད་ཁུངས་ལྡན་མེད་པ་དང་བརྟན་པོ་མེད་པས་རྐྱེན་བྱས་པ་རེད། རང་གི་ཁ་པར་སྒང་ལ་བཤད་ན་བརྡ་ལེན་ཡག་པོ་མེད་པ་དང། གློག་ཀླད་སྒང་ནས་བཤད་ན་Wi-Fi བརྟན་པོ་མེད་པ་དང། ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཁུངས་ལྡན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པ་རེད།

ཨེན་ཀྲོཌ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་གོང་སྤོས་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མཐུད་ཁ་རྒྱབ་མི་ཐུབ།

གལ་ཏེ་གོང་སྤོས་འགྲིག་བཅུག་བྱས་བཞིན་པའི་སྐབས་སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་ན། དེའི་རྗེས་སུ་མཐུད་མི་ཐུབ་ཅིང་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཀྱི་རེད། "ཡུར་བ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་མ་སོང་བས་མཉེན་ཆས་འདི་གྲ་སྒྲིག་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་།" འདི་ནི་ཨེན་ཀྲོཌ་OS ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དཀའ་ངལ་འདི་རང་གི་ཡོ་བྱད་སྐྱར་སློང་བྱས་པ་ལས་སེལ་ཐུབ།

Android མཉེན་ཆས་ལ་སཡི་ཕོན་ཐོག་མར་མཐུད་སྐབས།" ང་མཉེན་ཆས་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། "ཅེས་པ་འདི་འདེམས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དྲྭ་ཤེལ་ཚགས་རྒྱག་གི་མཉེན་ཆས་སམ་ཡང་ན་ཁྱེད་རང་གི་དྲྭ་ཤེལ་གསལ་ཚད་བཏང་འཛིན་མཉེན་ཆས་འཁོར་སྐྱོད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་མཉེན་ཆས་འདི་ཡོད་ན་འདི་དག་མེད་པ་བཟོས། གཤམ་གྱི་མཉེན་ཆས་དཔེར་ན (Lux Auto Brightness, Twilight, Night Mode)མང་ཆེ་བས་སྤྱོད་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཝིན་ཌོ།

"མཐུད་ཀ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག་"ཅེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་འདི་ང་ལ་ཡང་ཡང་སླེབས་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་མུ་མཐུད་དེ་"མཐུད་ཐུབ་མ་སོང།" ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་ཚེ། ཁྱེད་རང་གི་མཉེས་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ། སྐབས་དེ་དུས་སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ཕབ་ལེན་གནང་རོགས།

ངའི་སཡི་ཕོན་མཐུད་ཀ་དེ་སྐབས་རེ་ཆད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

འདི་དག་མང་པོ་ཞིག་ནི་རང་གི་ཡོ་བྱད་དང་གློག་ཀླད་ཀྱི་་དྲྭ་རྒྱའི་འབྲེལ་མཐུད་ཁུངས་ལྡན་མེད་པ་དང་བརྟན་པོ་མེད་པས་རྐྱེན་བྱས་པ་རེད། རང་གི་ཁ་པར་སྒང་ལ་བཤད་ན་བརྡ་ལེན་ཡག་པོ་མེད་པ་དང། གློག་ཀླད་སྒང་ནས་བཤད་ན་Wi-Fi བརྟན་པོ་མེད་པ་དང། ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཁུངས་ལྡན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པ་རེད།

ཝིན་ཌོ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྗེས་ངའི་གློག་ཀླད་དེ་བཞིན་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག

ཝིན་ཌོ་ཆེད་དུ་སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་རྒྱབ་པས་འདིས་ངའི་གློག་ཀླད་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་ལ་སྒྟུར་བཅོས་གཏོང་བ་དང་། མཐུད་ཀ་ཆད་པའི་སྐབས་འདིས་ཐོག་མའི་གནས་སྟངས་ལ་སོར་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཝོན་ཌོའི་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དེ་བཞིན་ཕྱིར་ཐེན་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་ཐོག་མའི་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་སོར་བཞག་མི་ཐུབ་ཅིང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་རང་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་མི་ཐུབ་པའི་དཀང་ངལ་ཕྲད་ཡོང་།

མི་མང་ཆེ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་ཤོས་གཅིག་ནི་སཡི་ཕོན་ལ་སྐྱར་དུ་མཐུད་ནས་ཡང་སྐྱར་མཐུད་མཚམས་གཙང་མར་བཅད་རྒྱུ་འིད་རེད།

ཁྱེད་རང་གི་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་མཛུབ་འདེམས་བྱས་ན། Internet Explorerབལྟ་ཆས་ཁ་ཕྱེས། དེ་ནས་ལག་ཆ་འདེམས་པའི་རེའུ་མིག་ལ་རྒྱུགས། ( gear icon) དྲྭ་རྒྱ་གདམ་ཀ། → དྲྭ་ཤོག་མཐུད་ཀ། → LAN སྒྲིག་བཀོད་མཛུབ་སྣོན། དེ་ནས་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་ཞུ་དག་རྟགས་ཅན་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། "LAN གྱི་ཆེད་དུ་ངོ་ཚབ་ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།"

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་སྟོན་ཏེ་ “doc.body ནུས་པ་མེད་པའམ་བེད་སྤྱོད་མེད་པ། " ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཐུབ།

གལ་ཏེ་Internet Explorer 6དེ་འགྲིག་བཅུག་བྱས་ཚེ་ཝིན་ཌོ་XPལ་སྐྱོན་ཤོར་གྱི་རེད། ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་ལ་ངེས་པར་དུ་Internet Explorer 7 དང་དེ་ལས་ཀྱང་ཐོན་རིམ་གོང་མ་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་དགོས། Internet Explorer ཐོན་རིམ་གོང་མ་འགྲིག་བཅུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་ ཝིན་ཌོ་གསར་སྒྱུར་རྒྱུད་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་གིས་ཝིན་ཌོ་ཐོན་གསར་པ་འདི་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ་པ་དང་། ་Internet Explorer་7 འམ་ཡང་ན་Internet Explorer 8 ཐད་ཀར་ནང་འཇུག་བྱེད་འདོད་ན། གཤམ་གྱི་སྦྲེལ་མཐུད་འདི་ཚོ་རྒྱུད་དེ་ལེན་ཐུབ།

ངས་ཝིན་ཌོ་ནང་སཡི་ཕོན་L2TP/IPsec མཐུད་ཀ་རྒྱབ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

ཁྱེད་རང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་མེ་གྱང་འདིས་VPNs བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་བཅུག་པ་འདྲ། ཁྱེད་རང་གི་ནང་གི་གློག་ཆས་འདིའི་དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་ནས་VPNཆེད་དུ་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་མེད་པ་འདྲ། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་གི་མེ་གྱང་སྒྲིག་བཀོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་IPsec འམ་ཡང་ན་ L2TPའགྲིག་ཐུབ་མིན་ཅིག་གཟིགས་དང་། ཁྱེད་རང་གི་IPsecཁ་རྒྱབ་ཡོད་པ་འདྲ།། རང་འགུལ་གྱི་ངང་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ན་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་དེ་སྒོ་ཕྱེས།

VPN རྒྱུད་ནས་ཝིན་ཌོ་ནང་སཡི་ཕོན་མཐུད་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དེ་དལ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། སྐབས་རེ་དྲ་རྒྱ་ཁ་ཕྱེས་བ་ལ་དུས་ཚོས་འགོར་གྱི་འདུག

དྲྭ་རྒྱའི་འཁྲེགས་ཆས་འགའ་ཤས་སམ་དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་ཀ་རྒྱབ་སྐབས་L2TP/IPsecལས་དོན་བྱེད་ཆོག་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་ཀྱི་རེད། གྲོས་མཐུན་འདི་ནི་VPN སཡི་ཕོན་ནང་་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུསVPNའགོ་རྒྱབ་ཐབས་གནང་དགོས།

ངས་VPN རྒྱུད་དེ་ཝིན་ཌོ་ནང་སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་པའི་སྐབས་སུ་དྲྭ་ཤོག་གང་ཡང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག ང་ལ་དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནོར་བ་བལྟས་འདུག་ཅེས་ལན་འབྱོར་གྱི་འདུག

སཡི་ཕོན་གྱིས་ཐོ་གཞུང་དཀར་པོའི་DNS རྙོག་ཟིང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་DNS ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་ཞིབ་ཚགས་པོའི་ངང་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སཡི་ཕོན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་རང་འགུལ་གྱིས་ཁྱེད་རང་གི་VPN DNSཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་DNS ནོར་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་ན་ "DNS Changer "དྲྭ་འབུས་་DNS ཞབས་ཞུ་འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོད་མེད་བརྟག གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་སྒང་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་རགས་ཐུབ།འདི་ལ་ཡོད།.

མཉེན་ཆས་གཞན་དང་མཉམ་སྒྲིག

ཝིན་ཌོ་ནང་གི་་སཡི་ཕོན་འདི་Internet Explorerདང་Firefox དང་Chrome དྲྭ་རྒྱ་བལྟ་ཆས་འཚམས་པོ་ཡོད་དམ།

རེད། ཁྱེད་རང་གི་བལྟ་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་སྒྲིག་སྲོལ་ངོ་ཚབ་ནང་དུ་བལྟ་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས།

སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་མཐུད་སྒོ་རྒྱབ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་མཁན་འདུག་གམ།

Outbound connections via the Psiphon network can only be made to a restricted set of server ports including: 53, 80, 443, 465, 587, 993, 995, 8000, 8001, 8080. See this discussion for more information. Mail clients cannot establish outbound connections on port 25. See this discussion for more information.

ང་རང་དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས་བྱས་སའི་མཉེན་ཆས་འདི་སཡི་ཕོན་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ། ངའི་གློག་འཕྲིན་མཉེན་ཆས་རྒྱུད་དེ་གློག་འཕྲིན་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་སཡི་ཕོན་གྱི་ མཐུད་སྒོར་འགོག་རྐྱེན།བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་སྲིད།

སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཨེནཀྲོཌ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་དྲྭ་འཛོམས་བྱེད་ས་དང་USB རྒྱུད་དེ་དྲྭ་རྒྱ་ལས་ཀ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ།

འདི་ནི་ཨེན་ཀྲོཌ་དྲྭ་འཛོམས་དང་དྲྭ་སྟེར་ལག་ལེན་ཚད་གཞི་མི་འདངས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ཡང་ན་ཁྱེད་རང་གི་དྲྭ་སྟེར་ཡོ་བྱད་དེས་དྲྭ་རྒྱ་མཐུད་མི་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་དྲྭ་ཟིང་རྣམས་VPN རྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་མི་ཐུབ་པས་བྱས་པ་ཡིན་སྲིད།

ངའི་དྲྭ་འབུ་འགོག་བྱེད་(AV)དང་ཡང་ན་མེ་གྱང་གཉིས་ཀྱིས་སཡི་ཕོན་ལ་ཉིན་བརྡར་ངོས་འཛིན་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ཐོག་མར་ལྟ་དགོས་པ་ནི་རང་གིས་ཕབ་ཤུས་བྱས་པའི་སཡི་ཕོན་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་མིན་དོ་དམ་བྱེད་དགོས། གཤམ་གྱི ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས རང་གིས་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་སཡི་ཕོན་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་དཔང་པོ་གནང་རོགས། གལ་ཏེ་ཁུངས་ལྡན་མིན་པའི་ཚེ ང་ཚོར་གློག་འཕྲིན་རྒྱུད་དེ་ ཁྱེད་རང་ལ་ཕབ་ཤུས་དེ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་སཡི་ཕོན་ལག་བསྟར་ཟུར་སྣོན་བྱས་ནས་གཏོང་རོགས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡོད་པའི་སཡི་ཕོན་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ལ་ཁུངས་ལྡན་རེད་ཅེས་རག་པའི་ལན་འདི་རྫུན་མ་རེད། དྲྭ་འབུ་འགོག་བྱེད་དང་མེ་གྱང་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལ་སཡི་ཕོན་གློག་ཀླད་མིང་རྟགས་འདི་ཁོང་ཚོའི་ཐོ་གཞུང་དཀར་པོའི་ནང་བཅུག་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་སཡི་ཕོན་འདི་དྲྭ་འབུ་དང་ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་ ང་ཚོར་གློག་འཕྲིན་གཏོང་རོགས་གནང་ཁྱེད་རང་གི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ AV/མ་ེགྱང་གཉིས་ཀྱི་འཆར་བཀོར་གང་ཡིན་ཁ་གསལ་པར་སྟོན་རོགས། དེ་ནས་ང་ཚོས་ AV/དང་མེ་གྱང་འཚོང་མཁན་གཉིས་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

ངས་ཝིན་ཌོ་མེ་ཌོ་(aka Modern UI)འདི་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་ཡུར་བའི་ནང་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

Windows 8གྱིས་ཅོག་ངོས་སྒང་གི་མཉེན་ཆས་ལ་གདམ་ཀ་གཞན་"Metro"ཞེས་པ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ལ་དེ་ལ་ཕྱིས་སུ་མིང་གཞན་“Modern UI”ཅེས་པ་ཞིག་སྐྱར་དུ་བཏགས། “Metro mode” ནང་ལ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་རིགས་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་(Internet Explorer )ལྟ་བུ་ནི་“Metro mode” དང་ “Desktop mode” གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་གསར་པ་འདི་Windows 8.1 དང་དེ་ལས་ཐོན་རིམ་དམའ་བ་དང་Window 10 ནང་དུ་ཡོད།

Metro modeམཉེན་ཆས་འདི་བཞིན་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་སྒྲིག་བཀོད་འགྲོ་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བཏང་བར་བསྟི་གནས་ངོ་ཚབ་སྒང་ལ་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ། དེས་ན་Metro mode apps་མཉེན་ཆས་འདིས་སཡི་ཕོན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་དང་། སཡི་ཕོན་ལ་མཐུད་ཡོད་ན་Metro modeདེ་དྲྭ་རྒྱར་མཐུད་མི་ཐུབ། Loopback Utilityའགོ་འཛུགས་ བྱས་ནས་Metro mode appsམཉེན་ཆས་འདི་སཡི་ཕོན་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་བཟོས།

ཁྱེད་རང་སཡི་ཕོན་རྒྱུད་དེ་Metro mode་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཏག་ཏག་བཏང་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ལན་འདེབས་ནོར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཤར་ཡོང་གི་རེད།

སཡི་ཕོན་ཡུར་བའི་ཆེད་དུ་ངས་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་དགོས་སམ།

སཡི་ཕོན་གྱིས་རང་འགུལ་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་གི་འཕྲུལ་ཆས་འགྲོ་ལུགས་དེས་ས་གནས་ས་ཁུལ་གྱི་HTTP/HTTPS ངོ་ཚབ་དང་ས་ཁུལ་གྱི་ SOCKS ངོ་ཚབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པར་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་ཡོད། སཡི་ཕོན་གྱིས་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་མེད་ན་ངོ་ཚབ་ཁག་གི་མཐུད་སྒོའི་ཨང་གྲངས་དེ་ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདེམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཝིན་ཌོ་མཉེན་ཆས་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ངོ་ཚབ་འཕྲུལ་ཆས་འགྲོ་ལུགས་སྒྲིག་བཀོད་དེ་རང་འགུལ་ངང་ནས་ངོ་ཚབ་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་མཛུབ་འདེམས་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་ཏེ་མཉེན་ཆས་གཞན་དག་གིས་ས་ཁུལ་ངོ་ཚབ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་དང་ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕྷོན་གཉིས་ཀས་ང་ོཚབ་བསྟི་གནས་དེ་ཚོ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ།

ངས་ རང་འགུལ་ངོ་ཚབ་ ངས་ཝིན་ཌོ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་ལ་ངའི་སྒྲིག་སྲོལ་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་སྡེབ་སྒྲིག་མ་བྱས་རོགས་ཞེས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལབ་དགོས་སམ།

འགོ་འཛུགས་སྣོན་བྲིས་ regedit དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།. འཚོལ་ནས་ཁ་ཕྱེས། HKEY_CURRENT_USER\Software\Psiphon3, འདི་ཁྱེད་རང་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཐོང ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་མཆོངཚད་སྒྲིག་1 སཡི་ཕོན་གྱིས་ངོ་ཚབ་སྒྲིག་བཀོད་འགྲོ་ལུགས་དེ་རང་འགུལ་ངང་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་མི་ཐུབ།

ཙག་ཙིག

ཆོག་མཆན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཨེན་ཀྲོཌ་ཡོ་བྱད་ཨ་མའི་ཡོ་བྱད་ཆ་ཚང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལ་གང་བྱས་སམ།

ཆོག་མཆན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཨེན་ཀྲོཌ་ཡོ་བྱད་ཨ་མ་དེ་ 2015 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྔོན་ལ་ཨེན་ཀྲོཌ་ནང་གི་སཡི་ཕོན་ཐོན་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ཚོར་ (pre-4.0/ICS) ཨེན་ཀྲོཌ་ཡོ་བྱད་རྙིང་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཡུར་བའི་ནང་དུ་བཅུག་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་སཡི་ཕོན་གསར་སྒྱུར་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་མེད་པ་བཟོ་དགོས།