សំណួរសួរញឹកញាប់

ផ្ទៀងផ្ទាត់ការទាញយក Psiphon របស់អ្នកថាត្រឹមត្រូវ

តើ Psiphon សម្រាប់ Windows ខ្ញុំ ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?

Psiphon សម្រាប់ Windows មិនត្រូវបានចែកចាយជាកញ្ចប់អាចតំឡើងបានទេ។ Psiphon សម្រាប់ Windows ជាឯកសារដែលអាចប្រតិបត្តិបាន (".exe") ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឌីជីថលដោយ Psiphon Inc ។ Windows ពិនិត្យហត្ថលេខានេះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកដំណើរការម៉ាស៊ីនអ្នក។ អ្នកក៏អាចពិនិត្យហត្ថលេខាដោយដៃ មុនពេលរត់បើកកម្មវិធី ដោយប្រើប្រអប់លក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់ឯកសារ និងពិនិត្យផ្ទាំងហត្ថលេខាឌីជីថល។ មេដៃម្រាមដៃ SHA1 សម្រាប់កូនសោសាធារណៈវិញ្ញាបនបត្ររបស់ Psiphon Inc ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំង Details ។

លំហូរនៃប្រអប់ដំណឹង ទាមទារដើម្បីរកសំណៅវិញ្ញាបនបត្រ សម្រាប់ Psiphon លើWindows

សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រមានសុពលភាពសម្រាប់អំឡុងឆ្នាំ 2017-07-05 ដល់ 2020-10-03 មេម្រាមដៃ SHA1 គឺ៖

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រមានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេល 2014-05-08 ដល់ 2017-09-06 ផ្តិតម្រាមដៃ SHA1 គឺ៖

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រមានសុពលភាពសម្រាប់អំឡុងពេលនេះ 2012-05-21 ដល់ 2014-07-30 ស្នាមម្រាមដៃ SHA1 គឺ:

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រមានសុពលភាពសម្រាប់កំឡុងពេល 2011-06-16 ដល់ 2012-06-21 ផ្តិតម្រាមដៃ SHA1 គឺ:

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

Psiphon សម្រាប់ Windows ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយខ្លួនឯង និងដំណើរការនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ រាល់បច្ចុប្បន្នភាពដែលត្រឹមត្រូវ។

តើ Psiphon សម្រាប់ Android ត្រឹមត្រូវទេ?

ដំណឹង៖ របាយការណ៍ ថ្មីៗនេះ ភាពងាយរងគ្រោះអាចបណ្តាលឱ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដើម្បីរាយការណ៍ APKs ដែលមានគំនិតអាក្រក់ ថាត្រឹមត្រូវ។ យើងផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកប្រើបើកលក្ខណៈ Google Verify Apps ឯកសារ នៅទីនេះ

កម្មវិធី Psiphon សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកូន Android នីមួយៗត្រូវបានផ្ទុកជាឯកសារ APK របស់ Android (".apk") ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឌីជីថលដោយ Psiphon ។ សោសាធារណៈវិញ្ញាបនបត្ររបស់ Psiphon Inc មានដូចខាងក្រោម៖

Owner: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Issuer: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Serial number: 349480e5
Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039
Certificate fingerprints:
MD5:  BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58
SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95
SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:
7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

APK មួយ អាចមានសុពលភាពដោយ (1) ដកស្រង់វិញ្ញាបនបត្រពីប័ណ្ណសារ ហើយពិនិត្យមើលថាស្នាមម្រាមដៃរបស់វាត្រូវនឹងតម្លៃខាងលើហើយ (2) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា APK ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយវិញ្ញាបនបត្រ។ ឧទាហរណ៍ ដោយប្រើពាក្យបញ្ជា Unix និងJava៖

$ unzip -p PsiphonAndroid.apk META-INF/PSIPHON.RSA | keytool -printcert
$ jarsigner -verbose -verify PsiphonAndroid.apk

Psiphon សម្រាប់ Android ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយខ្លួនឯង និងដំណើរការនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ រាល់បច្ចុប្បន្នភាពដែលត្រឹមត្រូវ។

ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព

តើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអាចមើលឃើញថា ខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីលើអ៊ីនធឺណិត នៅពេលខ្ញុំប្រើប្រាស់ Psiphon ទេ?​

ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ Psiphon ត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប។ នេះមានន័យថា ISP របស់អ្នកមិនអាចឃើញមាតិកានៃចរាចរអ៊ិនធឺណិតរបស់អ្នក៖ គេហទំព័រដែលបានមើល, សារសន្ទនារបស់អ្នក, ការបញ្ជូនរបស់អ្នក។ ល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចងចាំថា Psiphon ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដើម្បីជាឧបករណ៍ បញ្ចៀសការឃ្លាំមើល និងមិនត្រូវបានរចនាឡើង ជាពិសេសសម្រាប់គោលបំណងប្រឆាំងនឹងការឃ្លាំមើលទេ។ Psiphon មិនរារាំងប្រវត្តិរុករកនិងខូឃីស៍របស់អ្នកពីការផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេ។ ហើយនៅក្នុងរបៀបនិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ចរាចរអ៊ិនធឺរណែតរបស់អ្នកទាំងអស់ មិនអាចត្រូវបានឆ្លងកាត់ Psiphon ទេ ឧទាហរណ៍ បើការកំណត់ប្រូកស៊ីរបស់អ្នក ត្រូវបានកំណត់មិនត្រឹមត្រូវ ឬបើអ្នកទុកកម្មវិធីរុករកបើកចោល បន្ទាប់ពីចាកចេញ Psiphon ។

វាក៏មានបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចមើលចរាចរដែលបានអ៊ិនគ្រីបនិងកំណត់អ្វីមួយអំពីវា ដូចជាអ្វីដែលគេហទំព័រកំពុងត្រូវបានរុករក។ ឧទាហរណ៏ចម្បងនេះគឺ "ស្នាមម្រាមដៃចរាចរណ៍"។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអនាមិកភាពនៅលើអ៊ិនធឺណិត នោះអ្នកគួរតែប្រើ Tor ជំនួសឱ្យ Psiphon។

តើព័ត៌មានអ្នកប្រើ​ប្រាស់អ្វីខ្លះដែល Psiphon ប្រមូល?

សូមពិនិត្យមើល គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់ពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល។

បញ្ចូល, ដំណើរការ និងបច្ចុប្បន្នភាព Psiphon

តើ Psiphon មានសម្រាប់ macOS, Linux, Windows Phone ។ល។?

វេទិកាដែលយើងគាំទ្រគឺជាអ្វីដែលមាននៅលើ ទំព័រទាញយក។យើងកំពុងធ្វើការជានិច្ចដើម្បីពង្រីកការគាំទ្រវេទិការបស់យើង ដូច្នេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលអ្នកចង់បាននាពេលអនាគត!

តើខ្ញុំអាចបើក Android "sideloading" ដោយវិធីណា?

“Sideloading” មានន័យថា ជាការបញ្ជូលកម្មវិធីលើឧបករណ៍អ្នក ដោយមិនឆ្លងកាត់ Play Store។ នេះជាការចង់បានរបស់អ្នកប្រើដែលមិនមាន Play Store,​ ឬនៅពេលដែលកម្មវិធីមិនមាននៅតំបន់របស់គេ។

ដើម្បីបញ្ចូលការទាញយកដោយផ្ទាល់នៃ Psiphon សម្រាប់ Android, អ្នកត្រូវបើក ​enable sideloading លើឧបករណ៍របស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ ចូលទៅកាន់ការកំណត់របស់ Android, បន្ទាប់មកក្នុង ផ្នែក “សុវត្ថិភាព” ចុចបើក “Unknown sources”។

រូបថតអេក្រង់ ការកំណត់​សុវត្ថិភាព Android ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចូលកម្មវិធី ក្រៅ Play Store

Does Psiphon for Windows work on Windows XP or Vista?

As of December 2019, Psiphon does not support Windows XP or Vista. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

តើខ្ញុំអាចឆែកជំនាន់ Psiphon​ បច្ចុប្បន្នតាមវិធីណា?

ពេល Psiphon បើក វានឹងបង្ហាញជំនាន់អ្នកប្រើប្រាស់លើបន្ទាត់ដំបូងនៃឯកសារកំណត់ត្រា។

ឯកសារ “psiphon3.exe.orig” គឺជាអ្វី?

ដំណើរការបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុង Psiphon សម្រាប់ Windows ដូរឈ្មោះជំនាន់ចាស់របស់វា ទៅជា “psiphon3.exe.orig”. ឯកសារចាស់ដែលមានកន្ទុយ “.orig” អាចលុបចោលដោយសុវត្ថិភាព។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានជំនាន់បច្ចុប្បន្នភាព Psiphon ដោយវិធីណា?

Android: ប្រសិនបើអ្នកបានដំឡើង Psiphon សម្រាប់ Android តាមរយៈ Google Play Store វានឹងត្រូវបានអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ Play Store នៅពេលមានបច្ចុប្បន្នភាព។ ប្រសិនបើអ្នកបានដំឡើង Psiphon តាម sideload សម្រាប់ Android អ្នកប្រើ Psiphon នឹងទាញយកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៅពេលដែលវាមាន ហើយការជូនដំណឹងនឹងលេចឡើង ដែលស្នើឱ្យអ្នកដំឡើងបច្ចុប្បន្នភាព។

Windows: The Psiphon សម្រាប់ Windows នឹងត្រូវទាញយក និងបញ្ចូលនៅពេលដែលមាន។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយដៃ: ប្រសិនបើយន្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Psiphon មិនដំណើរការទេ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើវាត្រូវបានទប់ស្កាត់) អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការទទួល Psiphon ថ្មីពីទំព័រទាញយក

តើខ្ញុំត្រូវលុប Psiphon សម្រាប់ Windows ដោយរបៀបណា?

Psiphon សម្រាប់ Windows មិនត្រូវបានតំឡើងហើយនឹងមិនបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជី "Add or Remove Programs" របស់Windows ទេ។ ឯកសារដែលអាចប្រតិបត្តិបាន អាចត្រូវបានដំណើរការពីថត "ទាញយក" របស់អ្នក ឬវាអាចត្រូវបានចម្លងទៅថតផ្សេងគ្នាហើយបើកពីទីនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបកម្មវិធីអ្នកអាចលុបឯកសារដែលអាចប្រតិបត្តិបាន ជាការស្រេច។

តើខ្ញុំអាចលុបទិន្នន័យ Psiphon មូលដ្ឋានលើវីនដូយ៉ាងដូចម្តេច?

Psiphon for Windows stores some data locally under the user's profile. It is located at a path like C:\Users\YourName\AppData\Roaming\Psiphon3; or, more generally, %APPDATA%\Psiphon3. You can delete the local data by going to that path in Windows Explorer and deleting it, or entering this command at a command prompt: rmdir /s "%APPDATA%\Psiphon3".

របៀប Psiphon ដំណើរការ

ហេតុអ្វីបានជាអាសយដ្ឋាន Psiphon IP របស់ខ្ញុំតែងតែផ្លាស់ប្តូរ?

កម្មវិធី Psiphon របស់អ្នកនឹងរកឃើញម៉ាស៊ីនមេ Psiphon ថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមេចុងក្រោយ ដែលបានប្រើ មិនទំនេរ ម៉ាស៊ីនមេមួយផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្រើជំនួសវិញ។

តើ Psiphon សម្រាប់ Windows ប្រើប្រូកស៊ីរបស់អ៊ិនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ?

ទម្រង់ VPN តែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីការតភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ ក្នុងទម្រង់ VPN ចរាចរណ៍របស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងស្រុង នឹងត្រូវឆ្លងកាត់បណ្តាញ Psiphon។ នៅពេលទម្រង់ VPN មិនបើកតែក្នុងកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ប្រូកស៊ី HTTP និង SOCKS ខាងក្នុង។

តើកម្មវិធីរុករក Psiphon Browser សម្រាប់ iOS ប្រូកស៊ីរាល់ចរាចរអ៊ីនធឺណិតលើឧបករណ៍របស់ខ្ញុំទេ?

កម្មវិធី Psiphon សម្រាប់ iOS គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់តែរុករក ហើយវានឹងបញ្ជូនទិន្នន័យតាមរយៈកម្មវិធី Psiphon ប៉ុណ្ណោះ ហើយវានឹងមិនបញ្ជូនកម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់អ្នក (ដូចជាកម្មវិធី Facebook ឬ Twitter ) តាមរយៈបណ្តាញ Psiphon ទេ។ ដូច្នេះ ឧទាហរណ៍ថា អ្នកចង់ប្រើបណ្តាញ Psiphon ដើម្បីចូលប្រើគណនី Facebook របស់អ្នក អ្នកនឹងប្រើកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីទៅកាន់ហ្វេសប៊ុកតាមរយៈកម្មវិធី Psiphon iOS Browser ។ បើអ្នកបើកកម្មវិធីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកវានឹងបញ្ជូនតាមរយៈ Wi-Fi ឬការតភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តរបស់អ្នកមិនមែនតាមរយៈបណ្តាញ Psiphon ទេ។

តើប្រូតូកូលណាដែលច្រក Psiphon លំនាំដើម ប្រើប្រាស់?

Psiphon ប្រើ SSH ដោយបន្ថែមនូវស្រទាប់លាក់បាំងនៅលើនៃការចាប់ដៃ SSH ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងប្រូតូកូលស្នាមម្រាមដៃ។ ការពិពណ៌នាអំពីប្រូតូកូលអាចរកបាន នៅទីនេះ

តើប្រូតូកូល VPN អ្វីដែលប្រើដោយ Psiphon សម្រាប់ Windows? ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចតភ្ជាប់?

Psiphon ប្រើប្រាស់ប្រូតូកូល L2TP/IPsec VPN ។

ការដោះស្រាយបញ្ហា

Android

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញសារ "តភ្ជាប់បរាជ័យ" ម្តងហើយ ម្តងទៀត?

ប្រសិនបើអ្នកឃើញសារ "ការតភ្ជាប់បរាជ័យ" ម្តងហើយម្តងទៀត វាមានន័យថាមិនមានម៉ាស៊ីនមេ ដែលអាចរកបានឡើយ។ ព្យាយាមទាញយកកម្មវិធី Psiphon ថ្មី។

ហេតុអ្វីបានជាការភ្ជាប់ Psiphon របស់ខ្ញុំជួនកាលផ្តាច់?

នេះបណ្តាលមកពីការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនគួរទុកចិត្ត ឬមិនជាប់លាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ នៅលើទូរស័ព្ទ វាអាចមានន័យថា ការបាត់បង់ការទទួល។ នៅលើកុំព្យូទ័រនេះ អាចមានន័យថា Wi-Fi មិនស្ថិតស្ថេរ ឬអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណេតមិនគួរទុកចិត្ត។

បន្ទាប់ពីបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី Psiphon សម្រាប់ Android វាមិនតភ្ជាប់។

ប្រសិនបើ Psiphon ត្រូវបានភ្ជាប់ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នភាពត្រូវបានតំឡើង វាប្រហែលជាមិនអាចតភ្ជាប់បានទេ ហើយនឹងបង្ហាញកំហុស "start_tunnel_failed application មិនត្រូវបានរៀបចំ ឬដកហូត" ។ នេះគឺដោយសារកំហុសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។ លក្ខខណ្ឌនេះអាចត្រូវបានជួសជុលដោយការបិទបើកឧបករណ៍របស់អ្នកឡើងវិញ។

នៅពេល Psiphon សម្រាប់ Android ភ្ជាប់ជាដំបូង ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចជ្រើសរើស "ខ្ញុំទុកចិត្តកម្មវិធីនេះ"?

ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកកំពុងដំណើរការកម្មវិធីតម្រងអេក្រង់ ឬកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងពន្លឺអេក្រង់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើជាអ្នក សូមព្យាយាមបិទវា។ កម្មវិធីទាំងនេះជាច្រើន (ដូចជា Lux Auto Brightness, Twilight, Night Mode) រំខានដល់លទ្ធភាពរបស់អ្នកប្រើក្នុងការសន្ទនាជាមួយប្រអប់បញ្ចូលនេះ។

Windows

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញសារ "តភ្ជាប់បរាជ័យ" ម្តងហើយ ម្តងទៀត?

ប្រសិនបើអ្នកឃើញសារ "ការតភ្ជាប់បរាជ័យ" ម្តងហើយម្តងទៀត វាមានន័យថាមិនមានម៉ាស៊ីនមេ ដែលអាចរកបានឡើយ។ ព្យាយាមទាញយកកម្មវិធី Psiphon ថ្មី។

ហេតុអ្វីបានជាការភ្ជាប់ Psiphon របស់ខ្ញុំជួនកាលផ្តាច់?

នេះបណ្តាលមកពីការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនគួរទុកចិត្ត ឬមិនជាប់លាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ នៅលើទូរស័ព្ទ វាអាចមានន័យថា ការបាត់បង់ការទទួល។ នៅលើកុំព្យូទ័រនេះ អាចមានន័យថា Wi-Fi មិនស្ថិតស្ថេរ ឬអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណេតមិនគួរទុកចិត្ត។

បន្ទាប់ពីប្រើ Psiphon សម្រាប់ Windows កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមិនអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបានទៀតទេ។

នៅពេលដែល Psiphon សម្រាប់ Windows ភ្ជាប់វាកែប្រែការកំណត់ប្រូកស៊ីរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយនៅពេលវាផ្តាច់វានឹងស្តារវាឡើងវិញទៅតាមស្ថានភាពដើមរបស់វា។ ប្រសិនបើ Psiphon សម្រាប់ Windows មិនបានបិទត្រឹមត្រូវ វាប្រហែលជាមិនអាចជួសជុលការកំណត់ប្រូកស៊ីដើមឲ្យត្រឹមត្រូវបានទេ ហើយវានឹងធ្វើអោយអ្នកមិនអាចភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតបានទេ។

មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ជួសជុលនេះសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគឺត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយ Psiphon ម្ដងទៀត ហើយបន្ទាប់មកផ្តាច់តាមសម្រួល។

ជួសជុលការកំណត់ប្រូកស៊ីដោយខ្លួនឯង, បើក Internet Explorer, ចូលទៅកាន់ មីនុយ Tools (ឬ រូបខ្ចៅ), Internet Options → Connections tab → LAN Settings button. បន្ទាប់មកដកធីក “Use a proxy server for your LAN”.

Psiphon សម្រាប់ Windows ផ្តល់នូវកំហុស "doc.body គឺជាគ្មានតម្លៃ ឬមិនវត្ថុមួយ" និងមិនដំណើរការទេ។

កំហុសនេះនឹងកើតឡើងនៅលើ Windows XP ប្រសិនបើ Internet Explorer 6 ត្រូវបានដំឡើង។ Psiphon សម្រាប់ Windows តម្រូវឱ្យដំឡើង Internet Explorer 7 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដំឡើងជំនាន់ខ្ពស់នៃ Internet Explorer គឺតាមរយៈ Windows Update

បើអ្នកមិនអាចប្រើបច្ចុប្បន្នភាព Windows និងចង់បញ្ចូល Internet Explorer 7 ឬ Internet Explorer 8 ដោយផ្ទាល់, អ្នកអាចទាញយកពួកវាតាមរយៈតំណទាំងនេះ៖

ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចភ្ជាប់ Psiphon សម្រាប់ Windows ក្នុងទម្រង់ L2TP / IPsec?

បណ្តាញ firewall របស់អ្នកអាចមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ VPNs ។ រ៉ោតទ័រផ្ទះរបស់អ្នកមិនបានតំឡើងឲ្យឆ្លងកាត់ប្រូតូកូល VPN នេះទេ។ ពិនិត្យការកំណត់firewall របស់អ្នកដើម្បីអោយឃើញថា IPsec ឬ L2TP ឆ្លងកាត់ត្រូវបានបើកដំណើរការ។ សេវាកម្ម IPsec របស់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក អាចត្រូវបានបិទ។ ពិនិត្យការកំណត់សេវាកម្មរបស់អ្នក ហើយបើកដំណើរការសេវាកម្មទាំងនេះ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ខ្ញុំអាចតភ្ជាប់ Psiphon សម្រាប់ Windows ក្នុងទម្រង់ VPN, តែហេតុអីយឺតម៉្លេះ? ពេលខ្លះគេហទំព័របើកអត់ចេញសោះ។

ការភ្ជាប់បណ្តាញផ្នែករឹងឬអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាដំណើរការសម្រាប់ L2TP / IPsec ដែលជាប្រូតូកូលដែលប្រើដោយ Psiphon នៅក្នុងទម្រង់ VPN ។ ព្យាយាមបិទដំណើរការទម្រង់ VPN ។

នៅពេលខ្ញុំតភ្ជាប់ Psiphon សម្រាប់ Windows ក្នុងទម្រង់ VPN គេហទំព័រខ្ញុំបើកមិនចេញ ហើយខ្ញុំទទួលបានសារថា ការរកមើលដែនបរាជ័យ។

Psiphon ដាក់កម្រិតចរាចរណ៍ DNS ទៅកាន់ម៉ាស៊ីន DNS ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី។ ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ Psiphon កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់ម៉ាស៊ីនបម្រើ DNS VPN របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលកំហុសទាក់ទងនឹង DNS ពិនិត្យមើលថាអ្នកមិនត្រូវបានឆ្លងមេរោគដោយ "DNS Changer" malware ដែលព្យាយាមប្តូរការកំណត់ម៉ាស៊ីនមេ DNS របស់អ្នក។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាន នៅទីនេះ

អាចដាក់ប្រើជាមួយកម្មវិធីផ្សេងទៀត

តើ Psiphon សម្រាប់ Windows អាចដំណើរការជាមួយកម្មវិធីរុករក Internet Explorer, Firefox, និងChrome ដែរឬទេ?

ត្រូវហើយ។ ពិនិត្យការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក និងសូមប្រាកដថា វាត្រូវបានកំណត់ឲ្យប្រើ ការកំណត់ប្រូកស៊ីរបស់ប្រព័ន្ធ។

មានច្រកណាមួយហាមឃាត់ទេ ពេលប្រើប្រាស់ Psiphon?

ការតភ្ជាប់ក្រៅប្រទេសតាមរយៈបណ្តាញ Psiphon អាចត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះតែច្រកម៉ាស៊ីនដែលបានដាក់កម្រិតរួមមាន: 53, 80, 443, 465, 587, 993, 995, 8000, 8001, 8080 ។ សូមមើលការពិភាក្សានេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវសំបុត្រមិនអាចបង្កើតការតភ្ជាប់ក្រៅប្រទេសនៅលើច្រកទី 25 ។ សូមមើលការពិភាក្សានេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចប្រើកម្មវិធីដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលដែល Psiphon កំពុងដំណើរការ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលដោយប្រើកម្មវិធីអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំ?

នេះប្រហែលដោយសារតែការរឹតបន្តឹងច្រក Psiphon ។

ហេតុអ្វីបានជា mobile hotspot របស់ទូរស័ព្ទ Android និងការភ្ជាប់ USB មិនដំណើរការតាមរយៈ Psiphon?

នេះគឺដោយសារតែការកំណត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android hotspot និងការអនុវត្តការភ្ជាប់។ អ្នកអាចរកឃើញថា ទាំងឧបករណ៍ភ្ជាប់ មិនអាចភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិត ឬចរាចរនឹងមិនឆ្លងកាត់ VPN ទេ។

ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគខ្ញុំ (AV) ឬ firewall បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ Psiphon ថាជាការគំរាមកំហែង?

រឿងដំបូងដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យគឺថាអ្នកមានច្បាប់ចម្លង Psiphon ពិតប្រាកដ។ សូមធ្វើតាមការណែនាំទាំងនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាច្បាប់ចម្លងរបស់ Psiphon របស់អ្នកមានសុពលភាព។ ប្រសិនបើវាមិនត្រឹមត្រូវសូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកជាមួយព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកបានទទួលច្បាប់ចម្លង ហើយប្រសិនបើអាច សូមភ្ជាប់ Psiphon មកជាមួយ។

ប្រសិនបើច្បាប់ចម្លងរបស់ Psiphon របស់អ្នកមានសុពលភាពនោះនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃរបាយការណ៍វិជ្ជមានក្លែងក្លាយ។ ទោះបីជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ / firewall ភាគច្រើនបានបន្ថែមហត្ថលេខាឌីជីថលរបស់ Psiphon ទៅក្នុងបញ្ជីសរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះនៅតែអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណឯកសារដែលអាចប្រតិបត្តិបានរបស់ Psiphon ជាមេរោគ ឬការគំរាមកំហែង។ ក្នុងករណីនេះសូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីកម្មវិធី AV / firewall ដែលអ្នកប្រើហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកលក់ AV / Firewall ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចបើក កម្មវិធី Windows Metro (ឬហៅថា Modern UI) របស់ខ្ញុំ តាមច្រក Psiphon?

Windows 8 បានណែនាំពីជម្រើសជំនួសផ្ទៃអ្នកប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលហៅថា "Metro" ដែលក្រោយមកត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា "Modern UI" ។ កម្មវិធីមួយចំនួនប៉ុន្តែមានតិចតួចកម្មវិធីអាចដំណើរការបានតែនៅក្នុង "Metro mode" ហើយមួយចំនួន (ដូចជា Internet Explorer) អាចដំណើរការបាននៅក្នុង "ទម្រង់ Metro" ឬ "ទម្រង់ផ្ទៃតុ" ។ ទម្រង់ផ្ទៃអ្នកប្រើនៅតែមាននៅក្នុងWindows 8.1 និងតិចជាងនេះនៅក្នុង Windows 10 ។

កម្មវិធីក្នុងទម្រង់ Metro មិនអាចប្រើប្រូកស៊ីខាងក្នុង ដោយពុំមានអ្នកប្រើកែប្រែការកំណត់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធឡើយ។ នេះមានន័យថាកម្មវិធីទម្រង់ Metro មិនអាចប្រើ Psiphon បានទេហើយនឹងមិនអាចចូលទៅអ៊ីនធឺណិតពេល Psiphon ត្រូវបានភ្ជាប់។ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ EnableLoopback ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីទម្រង់ Metro ធ្វើការជាមួយ Psiphon ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃសារកំហុសដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅពេលកម្មវិធីកម្មវិធី Metro ព្យាយាមនិងបរាជ័យក្នុងការដំណើរការតាម Psiphon ។

តើខ្ញុំអាចកំណត់កម្មវិធី ឲ្យប្រើប្រាស់ច្រក Psiphon ដោយវិធីណា?

Psiphon នឹងកំណត់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីប្រើប្រូកស៊ី HTTP / HTTPS មូលដ្ឋាននិងប្រូកស៊ី SOCKS មូលដ្ឋាន។ លេខច្រកសម្រាប់ប្រូកស៊ីទាំងនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងការកំណត់ Psiphon ។ កម្មវិធី Windows ដែលប្រើការកំណត់ប្រូកស៊ីប្រព័ន្ធ នឹងត្រូវបានតំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកអាចតំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងដើម្បីប្រើប្រូស៊ីស៊ីធីទាំងនេះ។ Psiphon ទាំងពីរសម្រាប់ Windows និង Psiphon សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដំណើរការប្រូកស៊ីខាងក្នុង។

ខ្ញុំប្រើ AutoProxy. តើខ្ញុំអាចប្រាប់ Psiphon សម្រាប់ Windows ថាមិនឲ្យកំណត់ប្រព័ន្ធប្រូកស៊ីរបស់ខ្ញុំ ដោយវិធីណា?

ចុច Run, និងវាយ regedit ដើម្បីបើក Registry Editor។ ស្វែករក និងបើក HKEY_CURRENT_USER\Software\Psiphon3, និងផ្នែកខាងស្តាំអ្នកនឹងឃើញ SkipProxySettings។ កំណត់តម្លៃស្មើ 1 និង Psiphon នឹងមិនកំណត់ប្រព័ន្ធប្រូកស៊ីដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើយ។

ផ្សេងៗ

មានអ្វីកើតឡើងលើទម្រង់ឧបករណ៍ទាំងមូល សម្រាប់ឧបករណ៍ Android ដែលបាន root?

មុនខែធ្នូឆ្នាំ 2015 Psiphon សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដែលមានឧបករណ៍ Android ចាស់ (មុន 4.0 / ICS) ដើម្បីប្រើប្រាស់លើឧបករណ៍ទាំងមូលប្រសិនបើវាត្រូវបាន root។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏សំខាន់ Psiphon នៅពេលនោះ តម្រូវឱ្យដកចេញនូវលក្ខណៈពិសេសនោះ។

How do I get a refund for a subscription, purchase of PsiCash, or other purchase?

Android: If it has been less than 48 hours since you made the purchase, you can get a refund through the Play Store. After 48 hours, email us at refund+android@psiphon.ca. Please include your name, the email address of your Play Store account, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

iOS: Please request the refund through the App Store.

Windows: Email us at refund+windows@psiphon.ca. Please include your name, the email address or phone number used at the time of purchase, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

Note that refunds may take up to a week to process.